Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1126 38.66
2360    Cờ vua CHESS_ 74 23.86
4502    Chinese restaurant CHNREST 351 19.97
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 235 30.73
1496    Chuỗi hạt CHUOIHAT 260 27.44
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
1808    Chỉnh đồng hồ CLOCK 580 38.24
9495    Xoay đồng hồ CLOCK01 9 43.48
3025    34 đồng xu COIN34 836 25.36
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
3500    Công ty COMPANY3 138 45.63
4146    Vòng tròn số CON 255 45.39
940    Quan hệ COND 753 40.05
4361    Connected Points CONNECTE 62 42.17
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
1795    Lại 1 bài phân việc COST 55 29.48
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1233 31.61
981    Số chính phương CP 100 19.91
3021    Tập hợp động CPPSET 451 32.95
3505    Prime Number Theorem CPRIME 160 27.32
4208    Coder Rating CRATE 956 32.58
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 900 40.13
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 395 47.25
5464    Counting triangles CT 160 40.31
260    Containers CTAIN 134 31.06
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4822    Chia nhóm CTNCLN 133 35.64
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 312 27.05
1341    Tô màu nhỏ nhất CTREE 764 41.70
2361    Rút gọn đoạn CUTSEG 153 30.87
3536    Cắt dãy CUTSEQS 226 27.47
3877    Cvjetici CVJETICI 211 66.04
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.08
3897    Convex Polygons CVXPOLY 15 30.91
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 45 28.44
1265    Số lượng bậc DEGREE 285 26.32
9067    Đồng hồ cát DHCAT 64 36.72
1791    Công viên Disneyland (version 1) DISNEY1 382 39.59
1792    Công viên Disneyland (version 2) DISNEY2 314 41.26
3196    Divisibility Relation DIVREL 75 42.72
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.