Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1100 38.79
2360    Cờ vua CHESS_ 73 23.71
4502    Chinese restaurant CHNREST 335 19.81
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 230 30.77
1496    Chuỗi hạt CHUOIHAT 258 27.32
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
1808    Chỉnh đồng hồ CLOCK 578 38.36
9495    Xoay đồng hồ CLOCK01 9 43.48
3025    34 đồng xu COIN34 805 25.42
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
3500    Công ty COMPANY3 136 45.81
4146    Vòng tròn số CON 254 45.38
940    Quan hệ COND 736 39.83
4361    Connected Points CONNECTE 59 41.88
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
3078    Copying DNA COPYDNA 8 10.81
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
1795    Lại 1 bài phân việc COST 54 29.44
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1169 31.89
981    Số chính phương CP 95 19.56
3021    Tập hợp động CPPSET 423 32.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 160 27.32
4208    Coder Rating CRATE 902 32.89
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 865 39.90
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 383 47.47
5464    Counting triangles CT 160 40.31
260    Containers CTAIN 130 34.14
4542    Tìm hoán vị CTNAB 40 40.93
4822    Chia nhóm CTNCLN 127 35.00
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 302 26.82
1341    Tô màu nhỏ nhất CTREE 735 41.79
2361    Rút gọn đoạn CUTSEG 141 29.75
3536    Cắt dãy CUTSEQS 205 27.81
3877    Cvjetici CVJETICI 210 65.96
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.07
3897    Convex Polygons CVXPOLY 15 30.91
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 44 27.93
1265    Số lượng bậc DEGREE 283 26.55
9067    Đồng hồ cát DHCAT 64 36.72
1791    Công viên Disneyland (version 1) DISNEY1 365 39.69
1792    Công viên Disneyland (version 2) DISNEY2 305 41.08
3196    Divisibility Relation DIVREL 74 42.62
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.