Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 148 25.96
338    Roads ROADS 1066 22.90
340    Đổi chỗ NK05EOPR 18 8.95
341    Trật tự NK05ORDR 140 21.91
342    Bốc sỏi NK05MNIM 539 32.74
343    Sa mạc NK05DSRT 345 23.95
347    Lazy Cows LAZYCOWS 133 31.05
371    Boxes BOXES 81 36.48
374    Count maximum matrices MATRIX 95 29.31
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.34
733    Mountain Walking MTWALK 1468 26.62
911    Duyệt binh PYRAMID2 681 25.82
934    Truyền tin MESSAGE 1991 30.21
935    Dãy số Catalan CATALAN 783 53.37
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 717 16.86
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 944 34.25
939    Dãy ngoặc BRACKET 371 34.90
940    Quan hệ COND 771 40.56
941    Hai đường đi HIWAY 552 23.38
942    Trao đổi thông tin KWAY 270 37.23
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 395 29.59
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 855 38.90
973    Xâu con SUBSTR 3129 32.14
979    Các hình chữ nhật RECT1 103 17.08
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 497 47.21
982    Mưa thiên thạch METERAIN 586 28.09
984    Hệ thống đèn LIGHT 362 37.31
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1279 25.03
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 3150 33.72
1093    Bảo vệ BAOVE 588 28.78
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2405 35.05
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 296 26.36
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2325 43.09
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2173 44.07
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 36 31.42
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 350 23.90
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2805 29.56
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1750 34.04
1306    Phép Xor XOR 48 36.57
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 172 16.90
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1372 30.36
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 792 37.35
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 264 39.11
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 970 33.89
1316    Đảo giấu vàng GOLD 249 63.23
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 547 38.25
1323    Mạng điện ENET 217 26.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.