Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 112 36.79
338    Roads ROADS 791 21.97
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.44
341    Trật tự NK05ORDR 113 20.21
342    Bốc sỏi NK05MNIM 435 31.65
343    Sa mạc NK05DSRT 291 24.01
347    Lazy Cows LAZYCOWS 109 34.75
371    Boxes BOXES 66 34.07
374    Count maximum matrices MATRIX 80 33.81
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
733    Mountain Walking MTWALK 1030 27.18
911    Duyệt binh PYRAMID2 634 25.78
934    Truyền tin MESSAGE 1527 28.82
935    Dãy số Catalan CATALAN 683 51.78
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 583 15.68
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 752 33.72
939    Dãy ngoặc BRACKET 309 34.64
940    Quan hệ COND 687 39.07
941    Hai đường đi HIWAY 475 23.15
942    Trao đổi thông tin KWAY 210 38.37
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 295 29.43
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 666 39.48
973    Xâu con SUBSTR 2229 31.00
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.32
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 410 46.57
982    Mưa thiên thạch METERAIN 393 26.40
984    Hệ thống đèn LIGHT 275 37.28
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 915 25.27
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2222 33.03
1093    Bảo vệ BAOVE 475 27.74
1097    Sao đa giác POLY4 75 31.83
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1776 33.95
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.23
1265    Số lượng bậc DEGREE 250 26.92
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1772 42.36
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1554 43.70
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 242 22.81
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2147 28.31
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1377 33.78
1306    Phép Xor XOR 42 34.76
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 154 16.19
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1124 30.14
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 685 36.66
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 234 38.96
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 746 35.07
1316    Đảo giấu vàng GOLD 226 67.67
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 480 39.94
1323    Mạng điện ENET 199 26.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.