Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 142 28.57
338    Roads ROADS 1046 22.95
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.12
341    Trật tự NK05ORDR 135 21.45
342    Bốc sỏi NK05MNIM 531 32.75
343    Sa mạc NK05DSRT 342 24.03
347    Lazy Cows LAZYCOWS 130 31.59
371    Boxes BOXES 81 36.48
374    Count maximum matrices MATRIX 94 30.46
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.47
733    Mountain Walking MTWALK 1424 26.60
911    Duyệt binh PYRAMID2 674 25.71
934    Truyền tin MESSAGE 1960 30.26
935    Dãy số Catalan CATALAN 773 53.29
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 704 16.74
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 918 34.15
939    Dãy ngoặc BRACKET 371 34.92
940    Quan hệ COND 769 40.56
941    Hai đường đi HIWAY 546 23.33
942    Trao đổi thông tin KWAY 265 37.29
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 391 29.47
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 848 38.86
973    Xâu con SUBSTR 3061 32.02
979    Các hình chữ nhật RECT1 102 16.98
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 491 47.11
982    Mưa thiên thạch METERAIN 565 27.65
984    Hệ thống đèn LIGHT 357 37.12
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1252 25.06
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2955 33.35
1093    Bảo vệ BAOVE 579 28.66
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2357 35.00
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 296 26.44
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2300 42.99
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2137 44.21
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 338 23.69
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2746 29.37
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1705 34.08
1306    Phép Xor XOR 47 36.21
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 169 16.76
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1345 30.41
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 781 37.32
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 261 38.92
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 960 33.87
1316    Đảo giấu vàng GOLD 249 63.23
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 539 38.34
1323    Mạng điện ENET 217 26.91
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 826 30.47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.