Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 144 26.92
338    Roads ROADS 1060 23.01
340    Đổi chỗ NK05EOPR 18 9.07
341    Trật tự NK05ORDR 137 21.62
342    Bốc sỏi NK05MNIM 536 32.82
343    Sa mạc NK05DSRT 345 23.97
347    Lazy Cows LAZYCOWS 132 31.00
371    Boxes BOXES 81 36.48
374    Count maximum matrices MATRIX 95 29.31
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.34
706    Nhân 1 MULONE 1570 22.48
733    Mountain Walking MTWALK 1442 26.50
911    Duyệt binh PYRAMID2 679 25.81
934    Truyền tin MESSAGE 1978 30.26
935    Dãy số Catalan CATALAN 775 53.26
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 710 16.78
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 935 34.36
939    Dãy ngoặc BRACKET 371 34.92
940    Quan hệ COND 770 40.55
941    Hai đường đi HIWAY 547 23.33
942    Trao đổi thông tin KWAY 269 37.24
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 394 29.57
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 851 38.87
971    Rải sỏi STONE1 533 33.52
973    Xâu con SUBSTR 3106 32.13
979    Các hình chữ nhật RECT1 103 17.08
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 495 47.20
981    Số chính phương CP 114 20.49
982    Mưa thiên thạch METERAIN 576 27.98
984    Hệ thống đèn LIGHT 359 37.22
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1266 25.05
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 3010 33.47
1093    Bảo vệ BAOVE 586 28.76
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2390 35.07
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 296 26.44
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2312 43.04
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2166 44.07
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 36 31.70
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 347 23.83
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 248 9.62
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2785 29.50
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1733 34.04
1306    Phép Xor XOR 48 36.57
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 171 16.83
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1360 30.37
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 787 37.33
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 262 38.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.