Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 134 31.06
338    Roads ROADS 984 22.76
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.32
341    Trật tự NK05ORDR 130 21.22
342    Bốc sỏi NK05MNIM 495 31.18
343    Sa mạc NK05DSRT 331 23.99
347    Lazy Cows LAZYCOWS 120 30.95
371    Boxes BOXES 76 35.99
374    Count maximum matrices MATRIX 87 32.82
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.72
706    Nhân 1 MULONE 1537 22.63
733    Mountain Walking MTWALK 1267 25.86
911    Duyệt binh PYRAMID2 666 25.87
934    Truyền tin MESSAGE 1821 30.10
935    Dãy số Catalan CATALAN 744 53.12
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 663 16.30
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 853 33.85
939    Dãy ngoặc BRACKET 356 34.60
940    Quan hệ COND 753 40.05
941    Hai đường đi HIWAY 532 23.30
942    Trao đổi thông tin KWAY 249 37.63
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 368 29.40
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 775 38.84
971    Rải sỏi STONE1 492 32.56
973    Xâu con SUBSTR 2796 31.79
979    Các hình chữ nhật RECT1 100 16.63
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 460 47.18
981    Số chính phương CP 100 19.91
982    Mưa thiên thạch METERAIN 526 27.04
984    Hệ thống đèn LIGHT 340 37.92
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1151 25.18
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2719 33.39
1093    Bảo vệ BAOVE 561 28.40
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2162 34.49
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 285 26.32
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2139 42.77
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1938 43.99
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.69
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.39
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 307 23.62
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 247 9.98
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2557 28.89
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1605 34.06
1306    Phép Xor XOR 45 35.47
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 163 16.51
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1251 30.05
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 766 37.03
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 258 38.59
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.