Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 123 34.47
338    Roads ROADS 896 22.52
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.52
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.29
342    Bốc sỏi NK05MNIM 474 31.19
343    Sa mạc NK05DSRT 315 23.59
347    Lazy Cows LAZYCOWS 117 32.64
371    Boxes BOXES 73 35.19
374    Count maximum matrices MATRIX 86 33.02
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.44
706    Nhân 1 MULONE 1485 22.67
733    Mountain Walking MTWALK 1169 26.48
911    Duyệt binh PYRAMID2 652 25.99
934    Truyền tin MESSAGE 1654 29.43
935    Dãy số Catalan CATALAN 720 52.59
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 626 15.96
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 810 33.87
939    Dãy ngoặc BRACKET 343 34.28
940    Quan hệ COND 725 39.77
941    Hai đường đi HIWAY 503 23.08
942    Trao đổi thông tin KWAY 231 38.24
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 331 29.51
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 717 40.15
971    Rải sỏi STONE1 455 32.62
973    Xâu con SUBSTR 2544 31.37
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 444 46.79
981    Số chính phương CP 84 16.71
982    Mưa thiên thạch METERAIN 430 26.33
984    Hệ thống đèn LIGHT 314 37.50
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1013 25.02
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2473 33.06
1093    Bảo vệ BAOVE 518 28.27
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1952 34.04
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 279 26.56
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1959 42.70
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1754 43.98
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 272 22.89
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 247 10.07
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2397 28.86
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1524 33.75
1306    Phép Xor XOR 44 35.50
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.34
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1195 30.12
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 719 36.63
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 247 39.11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.