Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 119 35.44
338    Roads ROADS 879 22.60
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.14
341    Trật tự NK05ORDR 128 21.21
342    Bốc sỏi NK05MNIM 471 31.47
343    Sa mạc NK05DSRT 312 23.63
347    Lazy Cows LAZYCOWS 116 32.64
371    Boxes BOXES 73 35.19
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.81
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.44
706    Nhân 1 MULONE 1480 22.71
733    Mountain Walking MTWALK 1149 26.77
911    Duyệt binh PYRAMID2 651 25.99
934    Truyền tin MESSAGE 1631 29.36
935    Dãy số Catalan CATALAN 709 52.42
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 619 15.88
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 798 34.01
939    Dãy ngoặc BRACKET 326 34.77
940    Quan hệ COND 722 39.76
941    Hai đường đi HIWAY 498 23.04
942    Trao đổi thông tin KWAY 227 38.28
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 329 29.46
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 714 40.08
971    Rải sỏi STONE1 452 32.61
973    Xâu con SUBSTR 2492 31.32
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 444 46.95
981    Số chính phương CP 84 16.83
982    Mưa thiên thạch METERAIN 429 26.34
984    Hệ thống đèn LIGHT 310 37.56
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 997 25.02
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2429 33.13
1093    Bảo vệ BAOVE 514 28.22
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1923 34.00
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 260 25.65
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1932 42.63
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1726 43.96
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 272 22.89
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 246 10.15
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2350 28.77
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1500 33.76
1306    Phép Xor XOR 44 35.50
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.34
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1184 30.08
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 714 36.84
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 245 38.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.