Quy ðịnh

Những lưu khi giải bài

Việc nhập xuất dữ liệu ðược thực hiện trên thiết bị ðọc/ghi chuẩn, do ð cc bạn khng ðược ðọc/ghi dữ liệu nhiều lần như trường hợp sử dụng tập tin.

Chương trình mẫu

Dưới ðy là chương trình mẫu cho bài A cộng B:

Pascal:
var a, b: longint;
begin
	readln(a, b);
	writeln(a+b);
end.
C:
#include <stdio.h>
void main()
{
	int a, b;
	scanf("%d%d",&a, &b);
	printf("%d", a+b);
}
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a, b;
	cin >> a >> b;
	cout << a + b;
	return 0;
}

Phn loại bài tập

Cc bài tập của VOJ ðược chia thành 2 loại:

  • Loại acm: chương trình bạn nộp sẽ chỉ ðược chấm ðng hoặc sai, khng chấm ðiểm từng phần.
  • Loại oi: chương trình bạn nộp ðược chấm ðiểm theo tỉ lệ % số bộ dữ liệu ðng.

Cch tnh ðiểm và xếp hạng

iểm chương trình của bạn ðược tnh như sau:
iểm ghi nhận = (iểm gốc) x (Hệ số của bài tập)
iểm gốc ðược tnh như sau:

  • Loại acm: chương trình ðng: ðiểm gốc = 100, chương trình sai: ðiểm gốc=0.
  • Loại oi: ðiểm gốc = ðiểm của chương trình.
Hệ số của bài tập là do người ra ðề ðặt, c thể bằng 0.5, 1, 2,... tùy theo mức ðộ dễ hay kh của bài ð.

Trường, ðơn vị của bạn phải c từ 2 thành viên trở lên ðể ðược ðưa vào bảng xếp hạng.

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.