Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 120 35.35
338    Roads ROADS 882 22.59
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.52
341    Trật tự NK05ORDR 128 21.21
342    Bốc sỏi NK05MNIM 472 31.19
343    Sa mạc NK05DSRT 314 23.61
347    Lazy Cows LAZYCOWS 117 32.70
371    Boxes BOXES 73 35.19
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.81
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.44
733    Mountain Walking MTWALK 1159 26.42
911    Duyệt binh PYRAMID2 651 25.99
934    Truyền tin MESSAGE 1641 29.43
935    Dãy số Catalan CATALAN 709 52.39
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 621 15.90
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 799 33.97
939    Dãy ngoặc BRACKET 326 34.77
940    Quan hệ COND 723 39.78
941    Hai đường đi HIWAY 500 23.06
942    Trao đổi thông tin KWAY 230 38.17
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 331 29.50
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 716 40.13
973    Xâu con SUBSTR 2517 31.35
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 444 46.79
982    Mưa thiên thạch METERAIN 430 26.33
984    Hệ thống đèn LIGHT 313 37.55
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1002 25.08
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2448 33.09
1093    Bảo vệ BAOVE 515 28.23
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1937 33.99
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 262 25.66
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1947 42.64
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1743 43.95
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 272 22.89
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2377 28.84
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1520 33.75
1306    Phép Xor XOR 44 35.50
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.34
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1188 30.09
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 719 36.63
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 246 39.03
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 828 34.26
1316    Đảo giấu vàng GOLD 235 65.19
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 507 39.34
1323    Mạng điện ENET 205 26.27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.