Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 139 28.96
338    Roads ROADS 1033 22.89
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.14
341    Trật tự NK05ORDR 132 21.20
342    Bốc sỏi NK05MNIM 524 32.56
343    Sa mạc NK05DSRT 341 24.00
347    Lazy Cows LAZYCOWS 122 30.85
371    Boxes BOXES 78 35.68
374    Count maximum matrices MATRIX 93 30.77
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.18
706    Nhân 1 MULONE 1554 22.58
733    Mountain Walking MTWALK 1369 26.18
911    Duyệt binh PYRAMID2 671 25.77
934    Truyền tin MESSAGE 1896 30.13
935    Dãy số Catalan CATALAN 760 53.34
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 690 16.59
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 890 34.04
939    Dãy ngoặc BRACKET 368 34.72
940    Quan hệ COND 762 40.42
941    Hai đường đi HIWAY 541 23.33
942    Trao đổi thông tin KWAY 261 37.31
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 385 29.55
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 816 38.60
973    Xâu con SUBSTR 2959 31.95
979    Các hình chữ nhật RECT1 101 16.69
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 481 47.15
982    Mưa thiên thạch METERAIN 546 27.36
984    Hệ thống đèn LIGHT 354 37.03
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1223 25.15
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2863 33.25
1093    Bảo vệ BAOVE 572 28.61
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2276 34.77
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 294 26.33
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2244 42.98
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2078 44.37
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.39
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 330 23.40
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2685 29.26
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1651 34.17
1306    Phép Xor XOR 47 36.21
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 168 16.91
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1288 30.18
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 780 37.37
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 259 38.81
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 944 33.71
1316    Đảo giấu vàng GOLD 248 63.15
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 534 38.44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.