Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 132 34.06
338    Roads ROADS 959 22.72
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.34
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.18
342    Bốc sỏi NK05MNIM 485 31.25
343    Sa mạc NK05DSRT 326 24.05
347    Lazy Cows LAZYCOWS 119 31.03
371    Boxes BOXES 76 35.99
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.92
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.72
733    Mountain Walking MTWALK 1230 26.21
911    Duyệt binh PYRAMID2 662 25.92
934    Truyền tin MESSAGE 1770 29.88
935    Dãy số Catalan CATALAN 735 52.98
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 646 16.17
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 840 33.97
939    Dãy ngoặc BRACKET 349 34.51
940    Quan hệ COND 740 39.88
941    Hai đường đi HIWAY 519 23.24
942    Trao đổi thông tin KWAY 241 38.19
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 353 29.37
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 750 39.89
973    Xâu con SUBSTR 2715 31.63
979    Các hình chữ nhật RECT1 99 16.65
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 455 46.97
982    Mưa thiên thạch METERAIN 471 26.52
984    Hệ thống đèn LIGHT 327 37.57
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1099 25.06
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2633 33.28
1093    Bảo vệ BAOVE 542 28.17
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2078 34.38
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 284 26.59
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2090 42.93
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1878 44.00
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 290 23.11
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2497 28.86
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1565 34.02
1306    Phép Xor XOR 44 35.09
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 160 16.39
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1225 30.12
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 744 36.92
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 251 39.23
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 881 33.94
1316    Đảo giấu vàng GOLD 240 64.25
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 518 39.00
1323    Mạng điện ENET 206 26.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.