Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 139 29.43
338    Roads ROADS 1026 22.87
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.21
341    Trật tự NK05ORDR 132 21.20
342    Bốc sỏi NK05MNIM 521 32.51
343    Sa mạc NK05DSRT 338 23.96
347    Lazy Cows LAZYCOWS 120 30.91
371    Boxes BOXES 77 35.52
374    Count maximum matrices MATRIX 93 30.94
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.18
733    Mountain Walking MTWALK 1333 26.07
911    Duyệt binh PYRAMID2 671 25.78
934    Truyền tin MESSAGE 1884 30.07
935    Dãy số Catalan CATALAN 758 53.27
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 685 16.49
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 884 33.92
939    Dãy ngoặc BRACKET 366 34.76
940    Quan hệ COND 760 40.36
941    Hai đường đi HIWAY 541 23.36
942    Trao đổi thông tin KWAY 261 37.31
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 385 29.56
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 802 38.51
973    Xâu con SUBSTR 2924 31.85
979    Các hình chữ nhật RECT1 101 16.73
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 479 47.10
982    Mưa thiên thạch METERAIN 539 27.22
984    Hệ thống đèn LIGHT 347 38.05
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1195 25.42
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2802 33.51
1093    Bảo vệ BAOVE 572 28.59
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2248 34.66
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 294 26.33
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2230 42.84
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2054 44.30
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.39
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 324 23.33
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2668 29.12
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1648 34.20
1306    Phép Xor XOR 46 35.84
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 168 16.91
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1278 30.10
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 776 37.36
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 259 38.81
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 938 33.59
1316    Đảo giấu vàng GOLD 246 63.88
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 532 38.66
1323    Mạng điện ENET 216 26.43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.