Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 116 35.98
338    Roads ROADS 858 22.50
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.25
341    Trật tự NK05ORDR 125 21.64
342    Bốc sỏi NK05MNIM 463 31.65
343    Sa mạc NK05DSRT 309 23.66
347    Lazy Cows LAZYCOWS 115 33.06
371    Boxes BOXES 73 35.28
374    Count maximum matrices MATRIX 84 33.33
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.75
733    Mountain Walking MTWALK 1103 26.69
911    Duyệt binh PYRAMID2 646 25.99
934    Truyền tin MESSAGE 1603 29.27
935    Dãy số Catalan CATALAN 702 52.25
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 609 15.88
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 783 33.92
939    Dãy ngoặc BRACKET 322 34.89
940    Quan hệ COND 714 39.61
941    Hai đường đi HIWAY 489 22.96
942    Trao đổi thông tin KWAY 219 38.95
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 311 29.68
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 701 39.93
973    Xâu con SUBSTR 2390 31.31
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 437 46.79
982    Mưa thiên thạch METERAIN 413 26.16
984    Hệ thống đèn LIGHT 295 37.09
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 986 25.17
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2378 33.11
1093    Bảo vệ BAOVE 503 28.08
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1888 33.91
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 254 26.94
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1876 42.75
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1669 44.15
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 258 22.76
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2282 28.67
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1437 33.65
1306    Phép Xor XOR 43 35.33
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 156 16.25
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1173 30.11
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 711 36.76
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 245 38.95
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 805 34.60
1316    Đảo giấu vàng GOLD 232 65.25
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 503 39.40
1323    Mạng điện ENET 202 25.99
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.