Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 652 16.25
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 164 24.02
2580    Số phụ thuộc SUMS 396 21.99
2684    Phân nhóm GROUP 164 30.50
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 343 19.95
3161    Cắt bánh QBCAKE 114 19.24
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 233 27.31
3753    GONDOR GONDOR 418 63.24
3754    MAJMUN MAJMUN 54 40.96
3877    Cvjetici CVJETICI 210 65.96
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.69
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 141 33.76
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 223 35.03
3975    Most Servings Meal MKUHAR 131 38.20
4010    Chặt cây OPTCUT 545 34.99
4180    Pizza Location PIZZALOC 444 25.58
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4584    Đổi tiền DTDOI 1249 26.25
5293    INCSEQ VN INCVN 403 21.92
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 399 23.49
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 114 22.87
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.78
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 67 51.57
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 43.55
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 74 43.62
7926    Knights KNIGHTS1 390 39.74
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 46 47.87
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.73
8043    ISPIS PBCISPIS 302 33.31
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 233 30.72
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 62 25.11
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 74 63.72
8656    TRI TRI_ 16 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.