Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 593 15.76
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 138 23.24
2580    Số phụ thuộc SUMS 340 20.86
2684    Phân nhóm GROUP 147 29.13
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 295 20.20
3161    Cắt bánh QBCAKE 103 18.53
3171    Phòng cháy FIRE 30 7.04
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 223 38.49
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 228 27.62
3753    GONDOR GONDOR 371 63.54
3754    MAJMUN MAJMUN 48 42.51
3877    Cvjetici CVJETICI 207 65.72
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 113 35.06
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 312 40.08
3962    ELEVATOR II MELE2 208 34.81
3975    Most Servings Meal MKUHAR 122 38.33
4010    Chặt cây OPTCUT 500 35.12
4180    Pizza Location PIZZALOC 387 25.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 32 17.01
4584    Đổi tiền DTDOI 1074 26.06
5293    INCSEQ VN INCVN 348 21.56
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 383 23.71
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 99 24.14
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 36 36.67
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 83 25.74
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 63 51.45
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 381 39.60
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 137 33.86
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 43 50.60
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.98
8043    ISPIS PBCISPIS 302 33.36
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 215 31.06
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 60 23.85
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 70 63.16
8656    TRI TRI_ 16 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.