Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 685 16.49
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 169 24.22
2580    Số phụ thuộc SUMS 412 22.30
2684    Phân nhóm GROUP 179 30.76
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 386 19.76
3161    Cắt bánh QBCAKE 120 19.64
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 237 26.99
3753    GONDOR GONDOR 431 62.42
3754    MAJMUN MAJMUN 54 39.70
3877    Cvjetici CVJETICI 211 66.04
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.69
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 161 33.46
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 231 34.71
3975    Most Servings Meal MKUHAR 133 38.39
4010    Chặt cây OPTCUT 571 35.24
4180    Pizza Location PIZZALOC 471 25.94
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 36 17.85
4584    Đổi tiền DTDOI 1323 26.16
5293    INCSEQ VN INCVN 421 21.95
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 400 23.50
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 119 23.24
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.44
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 74 52.83
7776    Kind of a blur ANARC09I 41 41.98
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 75 43.23
7926    Knights KNIGHTS1 391 39.78
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.91
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 48 46.94
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 69 22.55
8043    ISPIS PBCISPIS 303 33.36
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 240 30.99
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 67 25.64
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 74 63.72
8656    TRI TRI_ 16 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.