Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 112 36.61
338    Roads ROADS 797 22.05
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.44
341    Trật tự NK05ORDR 115 19.83
342    Bốc sỏi NK05MNIM 440 31.46
343    Sa mạc NK05DSRT 292 24.04
347    Lazy Cows LAZYCOWS 109 34.75
371    Boxes BOXES 69 34.86
374    Count maximum matrices MATRIX 80 33.81
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
733    Mountain Walking MTWALK 1042 27.08
911    Duyệt binh PYRAMID2 640 25.89
934    Truyền tin MESSAGE 1537 28.86
935    Dãy số Catalan CATALAN 686 51.86
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 588 15.72
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 761 33.75
939    Dãy ngoặc BRACKET 315 34.92
940    Quan hệ COND 695 39.27
941    Hai đường đi HIWAY 477 23.12
942    Trao đổi thông tin KWAY 212 38.74
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 296 29.54
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 668 39.51
973    Xâu con SUBSTR 2265 31.15
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.32
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 424 46.86
982    Mưa thiên thạch METERAIN 395 26.38
984    Hệ thống đèn LIGHT 277 37.41
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 931 25.33
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2247 33.08
1093    Bảo vệ BAOVE 476 27.71
1097    Sao đa giác POLY4 75 31.83
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1790 33.97
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.23
1265    Số lượng bậc DEGREE 250 26.90
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1803 42.56
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1573 43.71
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 245 22.56
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2177 28.37
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1391 33.68
1306    Phép Xor XOR 43 35.33
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 154 16.19
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1135 30.14
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 690 36.75
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 235 39.05
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 757 35.03
1316    Đảo giấu vàng GOLD 227 66.58
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 484 39.72
1323    Mạng điện ENET 199 26.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.