Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 134 30.89
338    Roads ROADS 991 22.79
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.32
341    Trật tự NK05ORDR 131 21.30
342    Bốc sỏi NK05MNIM 498 31.26
343    Sa mạc NK05DSRT 333 23.92
347    Lazy Cows LAZYCOWS 120 30.95
371    Boxes BOXES 76 35.53
374    Count maximum matrices MATRIX 87 32.82
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.65
733    Mountain Walking MTWALK 1281 25.92
911    Duyệt binh PYRAMID2 668 25.86
934    Truyền tin MESSAGE 1828 30.13
935    Dãy số Catalan CATALAN 749 53.21
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 666 16.31
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 859 33.79
939    Dãy ngoặc BRACKET 358 34.65
940    Quan hệ COND 754 40.19
941    Hai đường đi HIWAY 536 23.31
942    Trao đổi thông tin KWAY 253 37.32
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 377 29.63
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 786 38.83
973    Xâu con SUBSTR 2836 31.89
979    Các hình chữ nhật RECT1 100 16.63
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 465 47.24
982    Mưa thiên thạch METERAIN 528 27.06
984    Hệ thống đèn LIGHT 345 38.14
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1161 25.26
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2735 33.38
1093    Bảo vệ BAOVE 570 28.54
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2177 34.57
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 288 26.41
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2153 42.84
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1953 44.08
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.69
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.39
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 313 23.51
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2576 28.93
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1608 34.10
1306    Phép Xor XOR 45 35.47
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 163 16.50
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1254 30.10
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 769 37.28
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 259 38.81
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 917 33.55
1316    Đảo giấu vàng GOLD 244 63.72
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 526 38.81
1323    Mạng điện ENET 216 26.43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.