Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 131 34.14
338    Roads ROADS 930 22.48
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.37
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.18
342    Bốc sỏi NK05MNIM 481 31.21
343    Sa mạc NK05DSRT 324 24.15
347    Lazy Cows LAZYCOWS 118 31.45
371    Boxes BOXES 76 35.99
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.92
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.00
706    Nhân 1 MULONE 1508 22.62
733    Mountain Walking MTWALK 1214 26.14
911    Duyệt binh PYRAMID2 658 25.89
934    Truyền tin MESSAGE 1756 29.87
935    Dãy số Catalan CATALAN 733 52.95
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 639 16.09
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 827 33.79
939    Dãy ngoặc BRACKET 349 34.51
940    Quan hệ COND 738 39.88
941    Hai đường đi HIWAY 518 23.22
942    Trao đổi thông tin KWAY 235 38.24
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 348 29.38
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 729 40.00
971    Rải sỏi STONE1 476 32.61
973    Xâu con SUBSTR 2680 31.46
979    Các hình chữ nhật RECT1 99 16.65
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 453 46.92
981    Số chính phương CP 96 19.65
982    Mưa thiên thạch METERAIN 465 26.38
984    Hệ thống đèn LIGHT 325 37.60
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1075 24.98
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2595 33.12
1093    Bảo vệ BAOVE 537 28.11
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2039 34.29
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 283 26.53
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2067 42.94
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1856 44.14
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 288 23.24
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 247 10.07
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2469 28.79
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1558 33.97
1306    Phép Xor XOR 44 35.29
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.33
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1216 30.04
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 737 36.87
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 249 39.12
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.