Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 132 33.86
338    Roads ROADS 973 22.77
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.32
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.15
342    Bốc sỏi NK05MNIM 489 31.29
343    Sa mạc NK05DSRT 327 24.01
347    Lazy Cows LAZYCOWS 119 30.90
371    Boxes BOXES 76 35.99
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.61
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.72
733    Mountain Walking MTWALK 1240 26.12
911    Duyệt binh PYRAMID2 663 25.84
934    Truyền tin MESSAGE 1791 30.02
935    Dãy số Catalan CATALAN 738 52.94
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 652 16.25
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 844 33.88
939    Dãy ngoặc BRACKET 353 34.50
940    Quan hệ COND 747 40.00
941    Hai đường đi HIWAY 519 23.24
942    Trao đổi thông tin KWAY 244 38.17
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 360 29.45
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 760 39.23
973    Xâu con SUBSTR 2743 31.75
979    Các hình chữ nhật RECT1 99 16.65
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 456 47.01
982    Mưa thiên thạch METERAIN 480 26.73
984    Hệ thống đèn LIGHT 328 37.62
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1113 25.14
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2656 33.36
1093    Bảo vệ BAOVE 544 28.25
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2102 34.41
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 285 26.60
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2111 43.07
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1893 43.87
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.69
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.96
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 292 23.12
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2525 28.88
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1582 34.09
1306    Phép Xor XOR 44 35.09
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 162 16.48
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1229 30.02
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 751 36.91
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 251 38.97
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 901 33.80
1316    Đảo giấu vàng GOLD 241 63.76
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 523 38.75
1323    Mạng điện ENET 206 26.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.