Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 118 36.19
338    Roads ROADS 869 22.56
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.22
341    Trật tự NK05ORDR 126 21.68
342    Bốc sỏi NK05MNIM 469 31.65
343    Sa mạc NK05DSRT 312 23.63
347    Lazy Cows LAZYCOWS 115 33.01
371    Boxes BOXES 73 35.19
374    Count maximum matrices MATRIX 86 33.02
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.44
733    Mountain Walking MTWALK 1116 26.68
911    Duyệt binh PYRAMID2 649 26.02
934    Truyền tin MESSAGE 1617 29.35
935    Dãy số Catalan CATALAN 707 52.36
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 617 15.99
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 789 33.95
939    Dãy ngoặc BRACKET 324 34.78
940    Quan hệ COND 720 39.70
941    Hai đường đi HIWAY 495 22.99
942    Trao đổi thông tin KWAY 224 38.68
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 325 29.45
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 712 40.02
973    Xâu con SUBSTR 2433 31.35
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 439 46.68
982    Mưa thiên thạch METERAIN 426 26.31
984    Hệ thống đèn LIGHT 304 37.51
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 992 25.13
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2392 33.11
1093    Bảo vệ BAOVE 513 28.23
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1907 33.93
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 257 25.79
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1892 42.77
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1689 44.20
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 268 22.77
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2314 28.80
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1452 33.72
1306    Phép Xor XOR 44 35.50
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 158 16.33
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1176 30.09
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 712 36.79
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 245 38.95
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 814 34.65
1316    Đảo giấu vàng GOLD 233 65.18
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 505 39.43
1323    Mạng điện ENET 203 26.13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.