Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 146 26.55
338    Roads ROADS 1064 22.91
340    Đổi chỗ NK05EOPR 18 8.97
341    Trật tự NK05ORDR 140 21.91
342    Bốc sỏi NK05MNIM 538 32.79
343    Sa mạc NK05DSRT 345 23.96
347    Lazy Cows LAZYCOWS 133 31.10
371    Boxes BOXES 81 36.48
374    Count maximum matrices MATRIX 95 29.31
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.34
733    Mountain Walking MTWALK 1457 26.60
911    Duyệt binh PYRAMID2 679 25.80
934    Truyền tin MESSAGE 1987 30.21
935    Dãy số Catalan CATALAN 781 53.35
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 711 16.78
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 938 34.22
939    Dãy ngoặc BRACKET 371 34.92
940    Quan hệ COND 771 40.56
941    Hai đường đi HIWAY 549 23.36
942    Trao đổi thông tin KWAY 269 37.21
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 395 29.59
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 853 38.87
971    Rải sỏi STONE1 534 33.38
973    Xâu con SUBSTR 3120 32.15
979    Các hình chữ nhật RECT1 103 17.08
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 496 47.21
982    Mưa thiên thạch METERAIN 582 28.04
984    Hệ thống đèn LIGHT 361 37.26
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1270 25.06
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 3028 33.54
1093    Bảo vệ BAOVE 587 28.76
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2398 35.08
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 296 26.44
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2322 43.10
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2171 44.11
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 36 31.42
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 348 23.83
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2793 29.53
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1743 34.05
1306    Phép Xor XOR 48 36.57
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 172 16.93
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1364 30.33
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 787 37.33
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 263 38.88
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 967 33.86
1316    Đảo giấu vàng GOLD 249 63.23
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 545 38.32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.