Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 118 36.03
338    Roads ROADS 875 22.59
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.20
341    Trật tự NK05ORDR 126 21.68
342    Bốc sỏi NK05MNIM 470 31.73
343    Sa mạc NK05DSRT 312 23.63
347    Lazy Cows LAZYCOWS 115 33.01
371    Boxes BOXES 73 35.19
374    Count maximum matrices MATRIX 86 33.02
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.44
706    Nhân 1 MULONE 1476 22.72
733    Mountain Walking MTWALK 1132 26.77
911    Duyệt binh PYRAMID2 649 25.98
934    Truyền tin MESSAGE 1626 29.35
935    Dãy số Catalan CATALAN 707 52.36
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 617 15.94
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 793 33.95
939    Dãy ngoặc BRACKET 325 34.84
940    Quan hệ COND 720 39.70
941    Hai đường đi HIWAY 497 23.02
942    Trao đổi thông tin KWAY 224 38.68
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 326 29.48
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 714 40.06
973    Xâu con SUBSTR 2476 31.34
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 442 46.86
981    Số chính phương CP 84 16.83
982    Mưa thiên thạch METERAIN 427 26.33
984    Hệ thống đèn LIGHT 309 37.50
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 994 25.13
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2412 33.14
1093    Bảo vệ BAOVE 514 28.22
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1913 33.96
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 260 25.74
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1918 42.73
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1713 44.11
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 270 22.82
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2325 28.76
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1462 33.74
1306    Phép Xor XOR 44 35.50
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.34
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1181 30.13
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 713 36.82
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 245 38.95
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 819 34.60
1316    Đảo giấu vàng GOLD 233 65.18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.