Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 128 34.29
338    Roads ROADS 914 22.49
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.37
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.18
342    Bốc sỏi NK05MNIM 479 31.10
343    Sa mạc NK05DSRT 320 23.66
347    Lazy Cows LAZYCOWS 118 32.14
371    Boxes BOXES 73 35.00
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.92
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.22
706    Nhân 1 MULONE 1499 22.61
733    Mountain Walking MTWALK 1198 26.09
911    Duyệt binh PYRAMID2 656 25.89
934    Truyền tin MESSAGE 1727 29.68
935    Dãy số Catalan CATALAN 721 52.69
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 632 16.01
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 818 33.82
939    Dãy ngoặc BRACKET 346 34.33
940    Quan hệ COND 732 39.74
941    Hai đường đi HIWAY 510 23.18
942    Trao đổi thông tin KWAY 234 38.17
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 341 29.57
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 725 39.98
973    Xâu con SUBSTR 2650 31.36
979    Các hình chữ nhật RECT1 99 16.65
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 450 46.74
982    Mưa thiên thạch METERAIN 447 26.13
984    Hệ thống đèn LIGHT 323 37.49
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1062 25.06
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2566 33.03
1093    Bảo vệ BAOVE 523 28.26
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2015 34.24
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 281 26.62
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2027 42.76
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1811 43.91
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 279 22.98
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2439 28.88
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1544 33.87
1306    Phép Xor XOR 44 35.29
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.33
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1205 30.09
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 728 36.77
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 247 39.06
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 852 33.92
1316    Đảo giấu vàng GOLD 238 64.98
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 513 39.24
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.