Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6740    Xổ số LOTT 260 46.63
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.63
6743    Ăn khoai POTATO 528 41.74
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 23 39.73
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.76
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 202 40.28
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 109 21.86
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 424 67.61
6820    Hai phép gán TWOREG 64 27.53
6857    Dãy số SNSEQ 240 53.54
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 327 22.47
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 932 38.52
6900    Hoán vị PER 102 45.27
6967    Quả Cân LASCALE 658 47.61
7036    Tráo bài NKCARD 474 93.13
7359    Sum SPSUM 204 21.18
7647    Hình chữ nhật REC04 119 41.79
7681    Tín hiệu SIGNAL 50 39.89
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 86 25.55
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 76 52.55
7776    Kind of a blur ANARC09I 42 42.42
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 75 41.71
7926    Knights KNIGHTS1 403 40.00
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 141 33.96
9291    SPBINARY2 BINARY2 390 30.09
9876    Cấp số cộng LSCSC 86 26.12
15404    RLESTRING LSRLE 48 34.15
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 74 12.48
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.