Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 164 57.57
15865    Morse decoding MORSEDEC 78 41.20
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 144 25.48
15878    Phần tử thứ K YPKTH 297 37.70
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 157 20.38
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 15.00
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 7 14.04
19274    Operators BLOPER 300 19.23
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 206 43.84
20551    Sắp xếp HSPC14B 5 7.35
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
20554    Siêu mũ HSPC14E 31 17.28
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 147 39.57
20558    Chơi nhảy HSPC14I 377 62.57
20559    Sàng HSPC14J 376 54.12
20560    Đếm HSPC14K 58 45.77
20561    Bất lặp HSPC14L 214 34.27
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
20947    Một bài tập về cây QTREEV 72 12.36
21046    LUCKY13 LUCKY13 159 23.77
21068    Popular TPCPPLAR 34 34.13
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 9 39.13
21142    NKGAME NKGAME 1 1.02
21614    EXPAR EXPAR 94 21.33
21804    Multiples NUMVN 50 39.19
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 116 29.01
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
30620    Dynamic Median MEDQUERY 48 30.04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.