Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 114 36.10
338    Roads ROADS 852 22.39
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.28
341    Trật tự NK05ORDR 123 21.46
342    Bốc sỏi NK05MNIM 459 31.63
343    Sa mạc NK05DSRT 305 23.73
347    Lazy Cows LAZYCOWS 114 33.39
371    Boxes BOXES 73 35.28
374    Count maximum matrices MATRIX 84 33.33
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.75
706    Nhân 1 MULONE 1450 22.77
733    Mountain Walking MTWALK 1094 26.70
911    Duyệt binh PYRAMID2 642 25.89
934    Truyền tin MESSAGE 1575 29.01
935    Dãy số Catalan CATALAN 700 52.20
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 605 15.83
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 779 33.83
939    Dãy ngoặc BRACKET 321 34.92
940    Quan hệ COND 709 39.47
941    Hai đường đi HIWAY 486 23.01
942    Trao đổi thông tin KWAY 216 38.94
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 303 29.53
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 696 39.99
971    Rải sỏi STONE1 442 32.38
973    Xâu con SUBSTR 2368 31.26
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.18
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 431 46.87
981    Số chính phương CP 84 17.06
982    Mưa thiên thạch METERAIN 411 26.15
984    Hệ thống đèn LIGHT 293 36.94
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 974 25.20
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2349 33.10
1093    Bảo vệ BAOVE 496 28.14
1097    Sao đa giác POLY4 75 31.13
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1863 33.96
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 254 26.94
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1859 42.61
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1642 43.99
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 256 22.59
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 241 10.30
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2263 28.57
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1432 33.75
1306    Phép Xor XOR 43 35.33
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 156 16.25
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1164 30.06
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 707 36.84
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 242 38.87
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.