Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3529    Khu vui chơi HCN2 19 20.72
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 123 29.34
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1583 34.06
941    Hai đường đi HIWAY 520 23.27
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 197 43.14
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 6.90
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 67 56.67
20554    Siêu mũ HSPC14E 31 17.28
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 139 39.45
20558    Chơi nhảy HSPC14I 369 62.50
20559    Sàng HSPC14J 368 55.23
20560    Đếm HSPC14K 58 44.86
20561    Bất lặp HSPC14L 210 34.34
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 247 10.00
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
5293    INCSEQ VN INCVN 403 21.92
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
1523    Nhãn của cây ITREE 416 42.87
2079    Trò chơi vòng số IVANA 202 66.67
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
1352    Số học 1 JACOBI 75 14.48
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 233 27.31
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1897 43.89
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
3693    Maximum Sum KGSS 711 48.39
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 902 33.78
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
10038    Above the Median KMEDIAN 425 50.44
7926    Knights KNIGHTS1 390 39.74
3266    K-query KQUERY 970 28.72
3271    K-query II KQUERY2 242 23.45
4329    Counting K-Rectangle KRECT 103 42.64
3832    Kruska KRUS 42 51.11
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.11
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
1989    Phân tích số KTUAN 299 17.75
942    Trao đổi thông tin KWAY 244 38.17
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 344 19.89
6967    Quả Cân LASCALE 594 48.21
2356    Lát gạch LATGACH 2442 33.74
2357    Lát gạch 2 LATGACH2 122 49.65
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.