Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3529    Khu vui chơi HCN2 18 19.44
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 118 29.48
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1544 33.87
941    Hai đường đi HIWAY 510 23.18
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 190 43.12
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 6.90
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 67 56.67
20554    Siêu mũ HSPC14E 30 17.00
20555    Giải thưởng HSPC14F 49 46.90
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 136 38.84
20558    Chơi nhảy HSPC14I 361 62.29
20559    Sàng HSPC14J 360 54.99
20560    Đếm HSPC14K 48 42.37
20561    Bất lặp HSPC14L 210 34.42
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 247 10.07
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
5293    INCSEQ VN INCVN 375 21.79
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
1523    Nhãn của cây ITREE 404 43.18
2079    Trò chơi vòng số IVANA 201 66.94
4154    IZBORI IZBORI 12 31.58
1352    Số học 1 JACOBI 73 14.47
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 230 27.42
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1810 43.90
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
3693    Maximum Sum KGSS 677 49.23
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 851 33.98
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
10038    Above the Median KMEDIAN 407 51.09
7926    Knights KNIGHTS1 388 39.64
3266    K-query KQUERY 898 28.96
3271    K-query II KQUERY2 222 23.44
4329    Counting K-Rectangle KRECT 102 42.73
3832    Kruska KRUS 42 51.11
5882    Triple Shoot KSPREE 324 32.90
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
1989    Phân tích số KTUAN 295 17.72
942    Trao đổi thông tin KWAY 234 38.17
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 331 20.28
6967    Quả Cân LASCALE 590 48.14
2356    Lát gạch LATGACH 2384 34.01
2357    Lát gạch 2 LATGACH2 122 49.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.