Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21165    Sinh nhật của Benjamin VOSMUL 34 96.15
21208    Chia đoạn QTDIVSEQ 230 95.06
21218    VOSHANDL VOSHANDL 92 94.89
21287    Đếm bi VOSCAL 95 97.23
21312    Biến đổi số VOSNUM 80 96.12
21313    Distinct LCS TPCDLCS 27 97.62
21362    Lucky Number TPCLKNUM 123 94.46
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 61 95.52
21530    Dãy con chung VOSLIS 157 95.74
21610    HBTLAST HBTLAST 86 97.85
21627    VPBINDEG VPBINDEG 42 97.03
21628    VPDOMINO VPDOMINO 158 95.18
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 42 94.44
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 27 97.18
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 45 97.04
21837    Đấu trí với thần đèn VOSGAME 59 93.33
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
22038    KAMP KAMP 66 97.71
22039    Mafia MAFIJA 65 97.45
22040    ZABAVA ZABAVA 212 90.51
22043    Bob xây nhà BOB 141 97.67
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 47 95.61
22064    Đi phà FERRIES 52 92.80
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 118 94.54
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 159 94.97
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 318 96.72
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 230 92.81
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 361 94.58
22130    TOUR PVOI14_3 236 96.12
22132    Chữ M PVOI14_4 292 95.33
22133    Chữ P PVOI14_5 230 94.37
22134    Chữ L PVOI14_6 53 93.28
22183    Chuyện Mưa VORAIN 53 93.94
22185    Chăn Lợn VOPIG 61 92.68
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 44 93.70
22229    Tính toán số lớn VOBIGNUM 137 95.96
22230    Dãy biến đổi VOEASY 68 96.95
22243    Cây VOTREE 507 96.12
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 548 88.46
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 971 91.57
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 639 95.77
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 233 92.92
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 724 93.93
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 703 94.74
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 461 94.18
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 681 92.97
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.