Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21165    Sinh nhật của Benjamin VOSMUL 34 96.15
21208    Chia đoạn QTDIVSEQ 244 95.34
21218    VOSHANDL VOSHANDL 92 94.89
21287    Đếm bi VOSCAL 95 97.23
21312    Biến đổi số VOSNUM 81 96.15
21313    Distinct LCS TPCDLCS 27 97.62
21362    Lucky Number TPCLKNUM 123 94.12
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 63 95.58
21530    Dãy con chung VOSLIS 163 95.67
21610    HBTLAST HBTLAST 86 97.85
21627    VPBINDEG VPBINDEG 42 97.03
21628    VPDOMINO VPDOMINO 159 95.22
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 42 94.44
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 27 97.18
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 45 97.04
21837    Đấu trí với thần đèn VOSGAME 60 93.39
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
22038    KAMP KAMP 69 97.75
22039    Mafia MAFIJA 65 97.45
22040    ZABAVA ZABAVA 217 90.66
22043    Bob xây nhà BOB 147 97.73
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 94 97.78
22064    Đi phà FERRIES 54 92.97
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 122 94.38
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 161 94.99
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 333 96.58
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 242 93.07
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 382 94.58
22130    TOUR PVOI14_3 249 96.26
22132    Chữ M PVOI14_4 319 93.36
22133    Chữ P PVOI14_5 241 94.44
22134    Chữ L PVOI14_6 54 93.33
22183    Chuyện Mưa VORAIN 58 94.67
22185    Chăn Lợn VOPIG 65 92.55
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 49 94.23
22229    Tính toán số lớn VOBIGNUM 138 95.96
22230    Dãy biến đổi VOEASY 69 96.96
22243    Cây VOTREE 536 96.26
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 587 88.92
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 1041 91.58
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 677 95.75
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 242 93.10
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 785 93.99
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 760 94.71
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 491 94.22
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 739 93.11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.