Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3367 84.61
3716    Động đất DAMAGE 336 97.55
3720    Bò Ba-ri BARIC 145 97.24
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 132 94.40
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 844 95.54
3778    COUNT N COUNTCBG 1499 90.36
3807    Tam Cam TAMCAM 58 90.91
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 91 92.69
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 223 94.40
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 43 76.40
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 701 93.68
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 662 94.86
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 470 95.69
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 160 92.22
3892    Trồng cây GARDEN25 148 97.65
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2260 92.26
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1172 95.49
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 369 94.72
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 138 89.56
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 469 97.04
4274    LSORT LSORTVN 161 95.05
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 180 95.70
4334    Highway Advertising HWAYADS 70 97.51
4353    Masking Tape MASKTAPE 60 96.78
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 418 93.80
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1230 94.95
4540    Lâu đài cát CTNEWS 610 93.25
4544    Palindrome String TOPALIN 393 95.62
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 137 96.84
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 74 94.72
4592    Clear Numbers CLEAR 293 93.28
4596    A Marble Game MARBLE 158 94.61
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 180 95.76
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 134 97.51
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 218 90.60
4614    Hàng cây FIRS 1300 93.80
4615    Chuỗi từ CHAIN2 764 94.51
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 364 96.92
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.