Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3437 84.67
3716    Động đất DAMAGE 347 97.52
3720    Bò Ba-ri BARIC 149 97.31
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 135 94.53
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 853 95.55
3778    COUNT N COUNTCBG 1517 90.31
3807    Tam Cam TAMCAM 59 91.26
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 91 92.69
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 226 94.22
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 44 76.34
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 708 93.64
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 667 94.88
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 495 95.63
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 162 92.34
3892    Trồng cây GARDEN25 149 97.66
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2327 92.33
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1189 95.52
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 379 94.66
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 141 89.70
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 478 97.08
4274    LSORT LSORTVN 162 95.13
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 181 95.71
4334    Highway Advertising HWAYADS 70 97.51
4353    Masking Tape MASKTAPE 61 96.79
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 420 93.81
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1262 94.95
4540    Lâu đài cát CTNEWS 615 93.30
4544    Palindrome String TOPALIN 399 95.66
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 138 96.55
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 78 94.90
4592    Clear Numbers CLEAR 294 92.91
4596    A Marble Game MARBLE 162 94.40
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 181 95.83
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 134 97.51
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 220 90.68
4614    Hàng cây FIRS 1324 93.79
4615    Chuỗi từ CHAIN2 787 94.26
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 367 96.93
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.