Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3716    Động đất DAMAGE 368 97.05
3720    Bò Ba-ri BARIC 169 97.22
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 153 94.06
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 947 95.24
3778    COUNT N COUNTCBG 1602 90.42
3807    Tam Cam TAMCAM 61 91.39
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 94 93.10
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 263 94.06
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 44 76.34
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 76 89.72
3840    Revamping Trails REVAMP 809 93.52
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 691 94.79
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 521 95.75
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 175 92.65
3892    Trồng cây GARDEN25 153 97.69
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2531 92.14
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1313 95.30
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 394 94.74
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 144 90.06
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 501 96.98
4274    LSORT LSORTVN 165 95.06
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 202 95.80
4334    Highway Advertising HWAYADS 71 97.52
4353    Masking Tape MASKTAPE 61 96.79
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 420 93.81
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1377 95.09
4540    Lâu đài cát CTNEWS 621 93.33
4544    Palindrome String TOPALIN 409 95.77
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 140 96.60
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 45 93.14
4590    Nuga chia kẹo NSC 83 94.39
4592    Clear Numbers CLEAR 319 92.78
4596    A Marble Game MARBLE 178 93.90
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 212 95.79
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 148 97.30
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 235 90.85
4614    Hàng cây FIRS 1412 93.75
4615    Chuỗi từ CHAIN2 923 93.14
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 418 96.98
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.