Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3716    Động đất DAMAGE 394 96.58
3720    Bò Ba-ri BARIC 179 97.32
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 157 94.11
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 990 95.25
3778    COUNT N COUNTCBG 1641 90.52
3807    Tam Cam TAMCAM 64 91.52
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 95 93.13
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 297 92.62
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 45 77.32
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 76 89.72
3840    Revamping Trails REVAMP 821 93.45
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 692 94.79
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 542 95.57
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 184 92.27
3892    Trồng cây GARDEN25 153 97.69
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2602 92.21
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1357 95.17
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 398 94.72
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 145 90.10
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 514 97.01
4274    LSORT LSORTVN 167 95.08
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 204 95.59
4334    Highway Advertising HWAYADS 72 97.57
4353    Masking Tape MASKTAPE 61 96.79
4362    Group separation FSOFT 6 96.43
4418    OR Xâu MNE07 421 93.77
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1410 95.07
4540    Lâu đài cát CTNEWS 623 92.94
4544    Palindrome String TOPALIN 410 95.78
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 141 96.02
4553    Convert to Fraction CTF 183 95.70
4575    Self-divisible Number SELFDIV 45 93.14
4590    Nuga chia kẹo NSC 88 94.74
4592    Clear Numbers CLEAR 327 92.30
4596    A Marble Game MARBLE 179 93.94
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 228 95.94
4606    Who is the winner WINNER 44 95.80
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 151 97.32
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 240 90.84
4614    Hàng cây FIRS 1465 93.82
4615    Chuỗi từ CHAIN2 941 93.07
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 430 97.01
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.17
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.