Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3716    Động đất DAMAGE 416 96.70
3720    Bò Ba-ri BARIC 184 97.36
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 159 94.15
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 1004 95.18
3778    COUNT N COUNTCBG 1709 90.23
3807    Tam Cam TAMCAM 66 91.67
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 95 93.13
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 46 96.33
3825    Lại đồ thị GRAPH 299 92.63
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 45 77.32
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 81 89.76
3840    Revamping Trails REVAMP 821 92.70
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 705 94.81
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 553 95.53
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 187 92.21
3892    Trồng cây GARDEN25 154 97.70
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2699 92.12
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1377 95.16
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 398 94.72
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 146 90.13
4252    Dragon Football PERNALTY 117 97.80
4255    BARICA BARICAVN 517 97.03
4274    LSORT LSORTVN 168 95.09
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 204 95.59
4334    Highway Advertising HWAYADS 72 97.57
4353    Masking Tape MASKTAPE 70 96.23
4362    Group separation FSOFT 6 96.43
4418    OR Xâu MNE07 422 93.77
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1448 94.95
4540    Lâu đài cát CTNEWS 640 92.92
4544    Palindrome String TOPALIN 470 91.27
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 141 96.02
4553    Convert to Fraction CTF 183 95.70
4575    Self-divisible Number SELFDIV 46 92.92
4590    Nuga chia kẹo NSC 88 93.85
4592    Clear Numbers CLEAR 332 92.24
4596    A Marble Game MARBLE 181 93.97
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 232 95.88
4606    Who is the winner WINNER 44 95.80
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 152 97.33
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 241 90.91
4614    Hàng cây FIRS 1490 93.72
4615    Chuỗi từ CHAIN2 958 92.92
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 435 96.96
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 48 92.91
4637    Robot ROBOT2 139 95.03
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.