Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1120 93.97
2795    Steps VSTEPS 2688 91.81
2798    Query on a tree again! QTREE3 348 94.60
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 967 94.54
2802    Tam giác 2 VTRI2 125 92.93
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 32 96.39
2809    Blocks VBLOCKS 176 95.50
2811    Chessboard VBOARD 1047 90.67
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 761 93.86
2828    Removing digits KDEL 655 62.86
2830    Integers INTEGER7 919 91.51
2831    Exploring the maze PCYCLE 560 96.40
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 953 90.72
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 45 98.20
2861    Chia nhóm BCDIV 1350 93.47
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 162 91.76
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 75 94.17
2864    Những con số NUMBERS 314 95.63
2865    Brainfuck Cộng NBFA 773 98.65
2866    Help the PM! HELPPM 822 92.81
2867    Brainfuck Nhân NBFM 588 96.01
2868    Brainfuck Chia NBFD 472 97.12
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 176 95.86
2870    Kiến ANT 947 87.24
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 390 96.80
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1548 93.39
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 884 94.73
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1718 88.39
2896    Những ngôi nhà HOUSES 652 95.28
2904    Tribe TRIBE 219 96.58
2915    Writing PBCWRI 933 95.26
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 538 94.90
2918    Gấp tiền NOTE 909 92.74
2919    Mã và tốt KANDP 257 93.23
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 466 96.44
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 657 96.23
2933    HAOI 6000 HAOI6000 273 97.45
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2785 92.81
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 399 91.09
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 813 91.67
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1124 92.74
2943    Hình thoi HINHTHOI 300 95.08
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.