Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1352 93.38
2795    Steps VSTEPS 3375 91.22
2798    Query on a tree again! QTREE3 473 94.48
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1241 94.00
2802    Triangles 2 VTRI2 126 92.99
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 201 95.59
2811    Chessboard VBOARD 1202 90.29
2814    The secret key MAKHOA 43 92.91
2819    The Nth digit NDIGIT 67 83.04
2820    The FA cup FACUP 183 94.49
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 802 93.90
2828    Removing digits KDEL 736 65.16
2830    Integers INTEGER7 1005 91.61
2831    Exploring the maze PCYCLE 667 96.06
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 987 90.26
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 51 97.17
2861    Chia nhóm BCDIV 1800 93.38
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 196 92.42
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 84 95.14
2864    Những con số NUMBERS 341 95.41
2865    Brainfuck Cộng NBFA 794 98.68
2867    Brainfuck Nhân NBFM 607 96.09
2868    Brainfuck Chia NBFD 479 97.15
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 235 95.78
2870    Kiến ANT 1049 86.93
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 397 96.82
2872    Xếp toa NRS 16 59.18
2874    Phân Trang PTRANG 2041 93.18
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 1005 94.05
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1900 88.33
2896    Những ngôi nhà HOUSES 717 95.34
2904    Tribe TRIBE 229 96.55
2915    Writing PBCWRI 1004 95.07
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 612 95.12
2918    Gấp tiền NOTE 950 92.81
2919    Mã và tốt KANDP 306 93.11
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 518 96.42
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 714 96.11
2933    HAOI 6000 HAOI6000 304 97.33
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3489 92.56
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 418 91.45
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 861 91.81
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 68 98.21
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1255 92.66
2943    Hình thoi HINHTHOI 334 95.47
2945    Bông hoa FLOWER 51 94.55
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 198 97.45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.