Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1189 93.82
2795    Steps VSTEPS 2859 91.83
2798    Query on a tree again! QTREE3 371 94.84
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1004 94.47
2802    Tam giác 2 VTRI2 125 92.93
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 182 95.59
2811    Chessboard VBOARD 1105 90.14
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 777 93.96
2828    Removing digits KDEL 673 63.64
2830    Integers INTEGER7 943 91.50
2831    Exploring the maze PCYCLE 594 96.59
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 972 90.74
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 49 97.03
2861    Chia nhóm BCDIV 1467 93.48
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 175 92.11
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 76 94.57
2864    Những con số NUMBERS 321 95.54
2865    Brainfuck Cộng NBFA 781 98.66
2867    Brainfuck Nhân NBFM 598 96.05
2868    Brainfuck Chia NBFD 476 97.14
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 193 95.77
2870    Kiến ANT 977 87.05
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 392 96.81
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1680 93.28
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 912 94.74
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1762 88.15
2896    Những ngôi nhà HOUSES 672 95.43
2904    Tribe TRIBE 224 96.51
2915    Writing PBCWRI 948 95.04
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 557 95.07
2918    Gấp tiền NOTE 920 92.79
2919    Mã và tốt KANDP 274 93.40
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 487 96.46
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 669 96.06
2933    HAOI 6000 HAOI6000 283 97.35
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3000 92.77
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 405 91.19
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 827 91.72
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1157 92.69
2943    Hình thoi HINHTHOI 306 95.12
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 176 97.41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.