Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1214 93.74
2795    Steps VSTEPS 2905 91.64
2798    Query on a tree again! QTREE3 393 95.04
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1026 94.44
2802    Tam giác 2 VTRI2 126 92.99
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 182 95.59
2811    Chessboard VBOARD 1120 90.21
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 782 93.98
2828    Removing digits KDEL 678 63.78
2830    Integers INTEGER7 963 91.54
2831    Exploring the maze PCYCLE 598 96.57
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 975 90.76
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 49 97.03
2861    Chia nhóm BCDIV 1491 93.58
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 181 92.37
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 78 94.96
2864    Những con số NUMBERS 322 95.55
2865    Brainfuck Cộng NBFA 783 98.67
2867    Brainfuck Nhân NBFM 599 96.06
2868    Brainfuck Chia NBFD 476 97.14
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 197 95.79
2870    Kiến ANT 986 86.92
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 392 96.81
2872    Xếp toa NRS 15 59.57
2874    Phân Trang PTRANG 1714 93.25
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 931 94.58
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1776 88.26
2896    Những ngôi nhà HOUSES 677 95.42
2904    Tribe TRIBE 224 96.51
2915    Writing PBCWRI 953 95.02
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 563 94.93
2918    Gấp tiền NOTE 923 92.80
2919    Mã và tốt KANDP 275 93.43
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 492 96.36
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 675 96.08
2933    HAOI 6000 HAOI6000 287 97.42
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3064 92.73
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 409 91.30
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 830 91.73
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1162 92.71
2943    Hình thoi HINHTHOI 306 95.12
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 177 97.32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.