Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1231 93.61
2795    Steps VSTEPS 2988 91.54
2798    Query on a tree again! QTREE3 415 95.03
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1058 94.36
2802    Tam giác 2 VTRI2 126 92.99
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 187 95.67
2811    Chessboard VBOARD 1143 90.08
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 66 82.94
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 786 94.00
2828    Removing digits KDEL 687 64.19
2830    Integers INTEGER7 982 91.47
2831    Exploring the maze PCYCLE 615 96.57
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 978 90.67
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 49 97.03
2861    Chia nhóm BCDIV 1538 93.53
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 181 92.37
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 80 95.02
2864    Những con số NUMBERS 323 95.55
2865    Brainfuck Cộng NBFA 788 98.67
2867    Brainfuck Nhân NBFM 603 96.07
2868    Brainfuck Chia NBFD 477 97.15
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 207 95.83
2870    Kiến ANT 1001 86.91
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 394 96.81
2872    Xếp toa NRS 15 59.57
2874    Phân Trang PTRANG 1776 93.26
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 950 94.56
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1784 88.29
2896    Những ngôi nhà HOUSES 685 95.39
2904    Tribe TRIBE 226 96.53
2915    Writing PBCWRI 965 95.02
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 572 95.02
2918    Gấp tiền NOTE 931 92.81
2919    Mã và tốt KANDP 275 93.43
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 501 96.33
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 681 96.11
2933    HAOI 6000 HAOI6000 291 97.35
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3163 92.81
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 412 91.34
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 841 91.76
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1183 92.73
2943    Hình thoi HINHTHOI 318 95.36
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 180 97.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.