Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1279 93.76
2795    Steps VSTEPS 3128 91.41
2798    Query on a tree again! QTREE3 441 94.46
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1105 94.42
2802    Tam giác 2 VTRI2 126 92.99
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 194 95.48
2811    Chessboard VBOARD 1179 90.13
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 66 82.94
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 794 93.96
2828    Removing digits KDEL 716 64.90
2830    Integers INTEGER7 994 91.58
2831    Exploring the maze PCYCLE 638 96.69
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 984 90.34
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 50 97.16
2861    Chia nhóm BCDIV 1647 93.40
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 191 92.50
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 82 95.06
2864    Những con số NUMBERS 329 95.53
2865    Brainfuck Cộng NBFA 794 98.68
2867    Brainfuck Nhân NBFM 607 96.09
2868    Brainfuck Chia NBFD 478 97.15
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 216 95.65
2870    Kiến ANT 1031 87.03
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 395 96.82
2872    Xếp toa NRS 15 59.57
2874    Phân Trang PTRANG 1881 93.20
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 978 94.50
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1824 88.32
2896    Những ngôi nhà HOUSES 700 95.29
2904    Tribe TRIBE 228 96.54
2915    Writing PBCWRI 984 95.04
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 601 95.07
2918    Gấp tiền NOTE 942 92.82
2919    Mã và tốt KANDP 284 93.51
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 513 96.40
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 691 96.14
2933    HAOI 6000 HAOI6000 298 97.34
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3304 92.65
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 415 91.41
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 850 91.80
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.18
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1201 92.71
2943    Hình thoi HINHTHOI 328 95.39
2945    Bông hoa FLOWER 46 93.60
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 191 97.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.