Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1102 93.94
2795    Steps VSTEPS 2638 91.74
2798    Query on a tree again! QTREE3 330 94.68
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 936 94.57
2802    Tam giác 2 VTRI2 125 92.93
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 31 97.53
2809    Blocks VBLOCKS 176 95.50
2811    Chessboard VBOARD 1025 90.83
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 754 93.83
2828    Removing digits KDEL 651 62.71
2830    Integers INTEGER7 913 91.45
2831    Exploring the maze PCYCLE 547 96.44
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 945 90.85
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 44 98.19
2861    Chia nhóm BCDIV 1322 93.44
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 162 91.76
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 72 94.39
2864    Những con số NUMBERS 309 95.56
2865    Brainfuck Cộng NBFA 770 98.65
2866    Help the PM! HELPPM 821 93.59
2867    Brainfuck Nhân NBFM 585 96.00
2868    Brainfuck Chia NBFD 472 97.12
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 163 95.81
2870    Kiến ANT 937 87.25
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 388 96.79
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1512 93.29
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 876 94.73
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1701 88.36
2896    Những ngôi nhà HOUSES 646 95.23
2904    Tribe TRIBE 217 96.54
2915    Writing PBCWRI 928 95.25
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 533 94.88
2918    Gấp tiền NOTE 905 92.72
2919    Mã và tốt KANDP 256 93.28
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 462 96.39
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 644 96.15
2933    HAOI 6000 HAOI6000 268 97.41
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2733 92.84
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 399 91.09
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 812 91.67
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1115 92.83
2943    Hình thoi HINHTHOI 300 95.08
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.