Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7292    Tìm số FINDNUM 1048 87.71
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 122 89.00
8109    Nước đọng V11WATER 1300 92.60
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 245 96.36
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 571 95.57
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2880 90.65
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1275 95.55
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2337 92.30
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1224 93.92
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 932 93.24
8195    Borrowing money DUGOVI 117 92.96
8719    Sequence queries UPIT 95 91.05
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9015    FARMER LQDFARM 170 95.45
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9072    Đi chơi KTOUR 189 94.13
9073    Dãy số C11SEQ 1154 92.94
9074    Bán dừa KPLANK 1207 95.22
9075    Sửa cầu KBUILD 606 96.07
9152    Thu hoạch KCOLLECT 232 94.67
9153    Pha chế KMIX 111 93.22
9154    Bán hàng KTREEC 215 97.35
9187    REGIONS REGIONS 64 92.68
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 80 97.24
9313    Tham ăn SMARTDOG 247 95.19
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 188 95.46
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 47 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 50 97.50
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 160 97.49
9412    Trồng hoa KDIFF 583 96.22
9413    Mật mã KPASS 49 88.57
9616    The country of heaven C11BC1 210 93.20
9656    Binpacking BINPACK 165 95.49
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 450 92.26
9833    Xếp hình FBRICK 449 93.09
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 172 95.41
10016    Những hình tròn C11CIR 112 97.81
10017    Khu vườn hoa C11GAR 127 97.29
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 177 96.57
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
10055    Tính toán C11CAL 576 92.03
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.