Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
22038    KAMP KAMP 67 97.72
22039    Mafia MAFIJA 65 97.45
22040    ZABAVA ZABAVA 212 90.51
22043    Bob xây nhà BOB 141 97.67
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 86 97.62
22064    Đi phà FERRIES 54 92.97
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 118 94.54
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 159 94.97
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 318 96.72
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 230 92.81
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 365 94.63
22130    TOUR PVOI14_3 238 96.15
22132    Chữ M PVOI14_4 295 93.67
22133    Chữ P PVOI14_5 230 94.37
22134    Chữ L PVOI14_6 53 93.28
22183    Chuyện Mưa VORAIN 53 93.94
22185    Chăn Lợn VOPIG 64 92.47
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 44 93.70
22229    Tính toán số lớn VOBIGNUM 137 95.96
22230    Dãy biến đổi VOEASY 68 96.95
22243    Cây VOTREE 511 96.08
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 550 88.43
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 986 91.64
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 648 95.74
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 234 92.96
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 739 93.88
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 710 94.71
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 468 94.23
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 692 92.90
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 142 90.18
23793    Biểu thức DHEXP 1025 91.95
23794    Khóa số DHLOCK 318 95.38
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 242 95.10
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 47 96.94
24742    Đảo bit VMDAOBIT 280 96.53
24743    Cây tiền lương VMSALARY 264 94.19
24780    Pizza VMPIZZA 200 95.28
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 30 97.26
24880    Tính tổng VMSUM2 41 94.44
24915    Bé và bảng số VMRESTO 213 97.69
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 81 88.93
24946    Thành phố cổ VMTOWN 54 96.04
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 34 87.78
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 88 94.81
24978    Các sợi dây VMROPES 35 97.25
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 194 96.04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.