Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3362    Setnja SETNJA 287 16.03
3363    Svada SVADA 97 56.54
3460    Hình vuông SQUARES 152 50.00
3467    Aladdin ALADDIN 317 44.85
3469    Quảng cáo ADS 1567 49.46
3500    Công ty COMPANY3 137 45.83
3501    Xây dựng đường QBBUILD 764 32.41
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 297 23.70
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 921 41.77
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 160 27.32
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 86 54.04
3529    Khu vui chơi HCN2 19 20.72
3530    Biến đổi số NUMBER 872 36.36
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 222 27.63
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 62 43.66
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 467 19.61
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 327 29.90
3587    Prime Again PAGAIN 330 15.26
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.95
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1151 26.55
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 966 40.57
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3642    Pretty Printing PRETTYP 57 45.45
3643    Traffic Network TRAFFICN 740 19.64
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 123 29.34
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
3693    Maximum Sum KGSS 711 48.39
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1069 29.25
3732    Slikar SLIKAR 134 59.43
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 233 27.31
3753    GONDOR GONDOR 419 63.28
3754    MAJMUN MAJMUN 54 40.96
3762    Bread Tree BRTREE 116 35.50
3790    Hội hoa xuân SFLOWERF 25 31.09
3792    Khai bút đầu xuân SOPENP 257 38.23
3793    Trò chơi nhặt quà SCOLLECT 203 23.46
3832    Kruska KRUS 42 51.11
3833    Tresnja TRES 85 74.05
3835    Dã ngoại TOUR2509 5 12.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.