Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 134 33.92
338    Roads ROADS 980 22.75
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.32
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.15
342    Bốc sỏi NK05MNIM 492 31.32
343    Sa mạc NK05DSRT 330 24.02
347    Lazy Cows LAZYCOWS 119 30.90
371    Boxes BOXES 76 35.99
374    Count maximum matrices MATRIX 86 32.61
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.72
733    Mountain Walking MTWALK 1251 25.97
911    Duyệt binh PYRAMID2 665 25.86
934    Truyền tin MESSAGE 1814 30.07
935    Dãy số Catalan CATALAN 740 53.02
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 658 16.28
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 853 33.99
939    Dãy ngoặc BRACKET 354 34.50
940    Quan hệ COND 749 39.98
941    Hai đường đi HIWAY 530 23.37
942    Trao đổi thông tin KWAY 246 37.66
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 364 29.29
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 766 39.25
973    Xâu con SUBSTR 2779 31.77
979    Các hình chữ nhật RECT1 99 16.65
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 459 47.14
982    Mưa thiên thạch METERAIN 488 26.87
984    Hệ thống đèn LIGHT 336 37.70
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1133 25.14
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2681 33.42
1093    Bảo vệ BAOVE 551 28.45
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2135 34.50
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 285 26.32
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2133 42.83
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1927 43.99
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.69
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.96
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 297 23.30
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2539 28.86
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1592 34.05
1306    Phép Xor XOR 44 35.09
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 162 16.48
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1248 30.10
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 757 36.88
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 252 39.00
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 909 33.64
1316    Đảo giấu vàng GOLD 242 63.84
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 523 38.75
1323    Mạng điện ENET 215 26.36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.