Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2798    Query on a tree again! QTREE3 415 95.02
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 1058 94.35
2802    Tam giác 2 VTRI2 126 92.99
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 187 95.67
2811    Chessboard VBOARD 1139 90.10
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 66 82.94
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 785 93.99
2828    Removing digits KDEL 687 64.17
2830    Integers INTEGER7 982 91.47
2831    Exploring the maze PCYCLE 615 96.57
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 49 97.03
2861    Chia nhóm BCDIV 1521 93.56
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 181 92.37
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 80 95.02
2864    Những con số NUMBERS 323 95.55
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 199 95.85
2870    Kiến ANT 1000 86.90
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 394 96.81
2872    Xếp toa NRS 15 59.57
2874    Phân Trang PTRANG 1753 93.27
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 946 94.55
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1780 88.27
2896    Những ngôi nhà HOUSES 682 95.44
2904    Tribe TRIBE 226 96.53
2915    Writing PBCWRI 965 95.02
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 566 94.96
2918    Gấp tiền NOTE 930 92.81
2919    Mã và tốt KANDP 275 93.43
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 501 96.33
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3120 92.76
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 411 91.33
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 841 91.76
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1181 92.72
2943    Hình thoi HINHTHOI 318 95.36
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 179 97.15
2969    Bin Laden BINLADEN 1233 95.04
2970    Computer lab WIFI 74 93.64
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1172 94.46
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 235 95.35
2979    Đếm dãy PBCDEM 762 94.98
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1884 92.66
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 796 94.57
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1239 95.16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.