Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 33 96.47
2809    Blocks VBLOCKS 182 95.59
2811    Chessboard VBOARD 1106 90.14
2814    The secret key MAKHOA 41 93.44
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2820    The FA cup FACUP 182 94.48
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 777 93.96
2828    Removing digits KDEL 673 63.64
2830    Integers INTEGER7 943 91.51
2831    Exploring the maze PCYCLE 594 96.59
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 49 97.03
2861    Chia nhóm BCDIV 1472 93.50
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 178 92.20
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 76 94.57
2864    Những con số NUMBERS 321 95.54
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 193 95.77
2870    Kiến ANT 977 87.05
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 392 96.81
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1687 93.22
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 912 94.74
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1762 88.15
2896    Những ngôi nhà HOUSES 672 95.43
2904    Tribe TRIBE 224 96.51
2915    Writing PBCWRI 950 95.04
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 557 95.07
2918    Gấp tiền NOTE 920 92.79
2919    Mã và tốt KANDP 274 93.40
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 488 96.46
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3006 92.78
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 405 91.19
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 827 91.72
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1157 92.69
2943    Hình thoi HINHTHOI 306 95.12
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 176 97.41
2969    Bin Laden BINLADEN 1212 95.20
2970    Computer lab WIFI 73 93.62
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1100 94.38
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 234 95.34
2979    Đếm dãy PBCDEM 743 94.91
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1840 92.57
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 778 94.48
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1165 95.17
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1967 93.61
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1582 94.17
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 442 95.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.