Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21287    Đếm bi VOSCAL 95 97.23
21312    Biến đổi số VOSNUM 80 96.12
21313    Distinct LCS TPCDLCS 26 97.53
21362    Lucky Number TPCLKNUM 122 94.44
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 53 95.19
21530    Dãy con chung VOSLIS 153 95.88
21610    HBTLAST HBTLAST 83 97.70
21627    VPBINDEG VPBINDEG 42 97.03
21628    VPDOMINO VPDOMINO 149 97.88
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 41 94.37
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 27 97.18
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 45 97.04
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
22038    KAMP KAMP 64 97.62
22039    Mafia MAFIJA 64 97.44
22040    ZABAVA ZABAVA 189 92.45
22043    Bob xây nhà BOB 137 97.63
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 46 95.58
22064    Đi phà FERRIES 49 92.44
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 109 94.30
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 140 95.40
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 286 96.70
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 215 93.49
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 346 95.00
22130    TOUR PVOI14_3 224 96.21
22132    Chữ M PVOI14_4 262 95.45
22133    Chữ P PVOI14_5 214 94.74
22134    Chữ L PVOI14_6 47 92.44
22183    Chuyện Mưa VORAIN 53 93.94
22185    Chăn Lợn VOPIG 59 93.00
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 44 93.70
22229    Tính toán số lớn VOBIGNUM 134 95.87
22230    Dãy biến đổi VOEASY 68 96.95
22243    Cây VOTREE 431 95.96
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 517 88.15
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 892 91.89
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 610 95.83
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 225 92.59
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 659 94.15
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 664 94.74
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 406 94.07
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 583 92.76
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 133 89.67
23793    Biểu thức DHEXP 871 92.68
23794    Khóa số DHLOCK 300 95.09
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 229 95.13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.