Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21312    Biến đổi số VOSNUM 80 96.12
21313    Distinct LCS TPCDLCS 27 97.62
21362    Lucky Number TPCLKNUM 122 94.44
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 60 95.50
21530    Dãy con chung VOSLIS 157 95.74
21610    HBTLAST HBTLAST 86 97.85
21627    VPBINDEG VPBINDEG 42 97.03
21628    VPDOMINO VPDOMINO 157 95.17
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 42 94.44
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 27 97.18
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 45 97.04
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
22038    KAMP KAMP 64 97.62
22039    Mafia MAFIJA 65 97.45
22040    ZABAVA ZABAVA 193 92.61
22043    Bob xây nhà BOB 141 97.67
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 46 95.58
22064    Đi phà FERRIES 51 92.74
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 115 94.55
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 159 94.97
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 300 96.82
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 218 93.59
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 346 95.00
22130    TOUR PVOI14_3 227 96.24
22132    Chữ M PVOI14_4 269 95.61
22133    Chữ P PVOI14_5 217 94.37
22134    Chữ L PVOI14_6 47 92.44
22183    Chuyện Mưa VORAIN 53 93.94
22185    Chăn Lợn VOPIG 59 93.00
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 44 93.70
22229    Tính toán số lớn VOBIGNUM 136 95.89
22230    Dãy biến đổi VOEASY 68 96.95
22243    Cây VOTREE 467 96.12
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 528 88.27
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 945 91.46
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 625 95.69
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 227 92.61
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 697 94.08
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 679 94.63
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 442 94.23
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 639 93.05
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 140 90.06
23793    Biểu thức DHEXP 954 92.69
23794    Khóa số DHLOCK 316 95.36
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 238 95.04
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 42 97.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.