Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3467    Aladdin ALADDIN 345 44.11
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1681 48.70
3500    Công ty COMPANY3 142 45.95
3501    Xây dựng đường QBBUILD 802 32.97
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 304 23.94
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 979 42.01
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 160 27.32
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 87 53.82
3529    Khu vui chơi HCN2 19 20.72
3530    Biến đổi số NUMBER 904 36.53
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 246 28.01
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 63 43.40
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 491 19.59
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 342 29.36
3587    Prime Again PAGAIN 338 15.52
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.81
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1160 26.52
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1019 40.55
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3642    Pretty Printing PRETTYP 63 45.92
3643    Traffic Network TRAFFICN 786 19.78
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 134 30.04
3646    Adventure Tourism ATOURISM 39 17.71
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
3693    Maximum Sum KGSS 769 49.08
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1173 29.14
3732    Slikar SLIKAR 135 59.57
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 238 26.92
3753    GONDOR GONDOR 440 62.53
3754    MAJMUN MAJMUN 54 39.70
3762    Bread Tree BRTREE 116 35.50
3790    Hội hoa xuân SFLOWERF 25 31.09
3792    Khai bút đầu xuân SOPENP 266 38.35
3793    Trò chơi nhặt quà SCOLLECT 216 23.40
3832    Kruska KRUS 42 51.11
3833    Tresnja TRES 86 74.24
3835    Dã ngoại TOUR2509 6 13.11
3861    Laser Phones MLASERP 557 36.86
3865    Reljef RELJEF 27 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.