Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 125 34.24
338    Roads ROADS 904 22.53
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.50
341    Trật tự NK05ORDR 129 21.18
342    Bốc sỏi NK05MNIM 476 31.03
343    Sa mạc NK05DSRT 318 23.59
347    Lazy Cows LAZYCOWS 118 32.59
371    Boxes BOXES 73 35.09
374    Count maximum matrices MATRIX 86 33.02
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.44
733    Mountain Walking MTWALK 1176 26.38
911    Duyệt binh PYRAMID2 653 25.92
934    Truyền tin MESSAGE 1677 29.47
935    Dãy số Catalan CATALAN 721 52.73
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 626 15.93
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 810 33.86
939    Dãy ngoặc BRACKET 345 34.28
940    Quan hệ COND 725 39.78
941    Hai đường đi HIWAY 504 23.11
942    Trao đổi thông tin KWAY 233 38.11
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 336 29.48
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 721 40.02
973    Xâu con SUBSTR 2612 31.31
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.16
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 448 46.85
982    Mưa thiên thạch METERAIN 430 26.26
984    Hệ thống đèn LIGHT 322 37.60
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1031 25.08
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2508 32.93
1093    Bảo vệ BAOVE 521 28.31
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.84
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1986 34.14
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 279 26.48
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1979 42.70
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1768 44.00
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 278 23.01
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2414 28.83
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1529 33.76
1306    Phép Xor XOR 44 35.50
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 159 16.33
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1201 30.12
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 719 36.64
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 247 39.11
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 834 34.07
1316    Đảo giấu vàng GOLD 236 64.97
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 508 39.28
1323    Mạng điện ENET 206 26.27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.