Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3196    Divisibility Relation DIVREL 80 42.55
3197    Tree Construction TREECST 58 23.01
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.32
3266    K-query KQUERY 1130 29.53
3267    D-query DQUERY 913 41.11
3271    K-query II KQUERY2 300 23.36
3273    Order statistic set ORDERSET 421 35.96
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 318 16.46
3363    Svada SVADA 98 55.96
3460    Hình vuông SQUARES 159 50.12
3467    Aladdin ALADDIN 350 44.13
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1826 48.79
3500    Công ty COMPANY3 146 46.08
3501    Xây dựng đường QBBUILD 845 33.32
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 306 23.93
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1037 42.09
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 163 27.45
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 91 54.23
3529    Khu vui chơi HCN2 20 21.24
3530    Biến đổi số NUMBER 940 36.58
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 264 28.55
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 47.76
3564    Pairs of Integers QBINT 65 43.79
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 518 20.08
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 369 28.63
3587    Prime Again PAGAIN 341 15.85
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.41
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1190 26.15
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1052 40.25
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3641    Earthquakes EARTHQK 50 46.62
3642    Pretty Printing PRETTYP 63 45.92
3643    Traffic Network TRAFFICN 823 19.81
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 139 30.21
3646    Adventure Tourism ATOURISM 39 17.71
3647    Moebius MOEBIUS 1 2.22
3693    Maximum Sum KGSS 835 49.11
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1293 29.69
3732    Slikar SLIKAR 137 60.00
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.