Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3362    Setnja SETNJA 270 15.94
3363    Svada SVADA 97 56.81
3460    Hình vuông SQUARES 145 49.47
3467    Aladdin ALADDIN 306 44.78
3469    Quảng cáo ADS 1366 48.66
3500    Công ty COMPANY3 121 44.84
3501    Xây dựng đường QBBUILD 664 32.67
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 276 24.23
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 810 41.25
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 149 26.07
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 72 58.82
3529    Khu vui chơi HCN2 16 20.43
3530    Biến đổi số NUMBER 749 36.36
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 184 28.13
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 61 43.93
3565    Choosing Gloves GLOVE 57 25.69
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 415 19.37
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 292 31.03
3587    Prime Again PAGAIN 305 15.08
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 15.38
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 223 38.49
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 24.02
3638    Word Counting WORDCNT 1115 26.88
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 906 40.90
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3642    Pretty Printing PRETTYP 55 45.69
3643    Traffic Network TRAFFICN 668 19.69
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 111 29.49
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 610 50.72
3703    Palindrome dài nhất PALINY 831 28.78
3732    Slikar SLIKAR 130 59.34
3733    Trezor TREZOR 30 73.08
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 228 27.62
3753    GONDOR GONDOR 371 63.54
3754    MAJMUN MAJMUN 48 42.51
3762    Bread Tree BRTREE 115 35.39
3790    Hội hoa xuân SFLOWERF 25 31.36
3792    Khai bút đầu xuân SOPENP 237 38.24
3793    Trò chơi nhặt quà SCOLLECT 181 23.72
3832    Kruska KRUS 42 51.11
3833    Tresnja TRES 84 73.85
3835    Dã ngoại TOUR2509 5 13.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.