Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 318 16.46
3363    Svada SVADA 98 55.96
3460    Hình vuông SQUARES 159 50.12
3467    Aladdin ALADDIN 350 44.09
3469    Quảng cáo ADS 1827 48.80
3500    Công ty COMPANY3 146 46.08
3501    Xây dựng đường QBBUILD 845 33.31
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 306 23.93
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1038 42.10
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 163 27.45
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 91 54.23
3529    Khu vui chơi HCN2 20 21.24
3530    Biến đổi số NUMBER 941 36.60
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3536    Cắt dãy CUTSEQS 264 28.55
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 47.76
3564    Pairs of Integers QBINT 65 43.79
3565    Choosing Gloves GLOVE 58 26.06
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 518 20.08
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 369 28.63
3587    Prime Again PAGAIN 341 15.85
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.29
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 27 23.24
3638    Word Counting WORDCNT 1191 26.14
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1053 40.27
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3642    Pretty Printing PRETTYP 63 45.92
3643    Traffic Network TRAFFICN 824 19.82
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 139 30.21
3646    Adventure Tourism ATOURISM 39 17.71
3647    Moebius MOEBIUS 2 4.35
3693    Maximum Sum KGSS 836 49.11
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1293 29.69
3732    Slikar SLIKAR 137 60.00
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 240 27.07
3753    GONDOR GONDOR 459 61.85
3754    MAJMUN MAJMUN 56 40.30
3762    Bread Tree BRTREE 117 35.43
3790    Hội hoa xuân SFLOWERF 26 30.65
3792    Khai bút đầu xuân SOPENP 269 38.17
3793    Trò chơi nhặt quà SCOLLECT 222 23.48
3832    Kruska KRUS 42 51.11
3833    Tresnja TRES 89 74.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.