Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 169 56.85
15865    Morse decoding MORSEDEC 82 40.49
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 145 25.53
15878    Phần tử thứ K YPKTH 349 38.45
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 167 20.84
17191    Tong nghich dao C11NUM 15 15.24
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 7 14.04
19274    Operators BLOPER 314 19.20
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 208 44.04
20551    Sắp xếp HSPC14B 5 7.35
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
20554    Siêu mũ HSPC14E 32 17.49
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 156 39.27
20558    Chơi nhảy HSPC14I 381 60.61
20559    Sàng HSPC14J 377 54.18
20560    Đếm HSPC14K 61 44.03
20561    Bất lặp HSPC14L 217 33.52
20871    Số may mắn VOSLUCKY 15 20.51
20947    Một bài tập về cây QTREEV 74 12.48
21046    LUCKY13 LUCKY13 168 24.18
21068    Popular TPCPPLAR 34 33.86
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 10 44.00
21142    NKGAME NKGAME 1 0.96
21614    EXPAR EXPAR 94 21.33
21804    Multiples NUMVN 53 40.40
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 121 29.53
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 5 40.00
30620    Dynamic Median MEDQUERY 52 30.28
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.