Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
20551    Sắp xếp HSPC14B 5 7.46
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
20554    Siêu mũ HSPC14E 31 17.28
20555    Giải thưởng HSPC14F 56 46.56
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 143 38.94
20558    Chơi nhảy HSPC14I 372 62.40
20559    Sàng HSPC14J 371 54.81
20560    Đếm HSPC14K 58 45.16
20561    Bất lặp HSPC14L 214 34.27
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
20947    Một bài tập về cây QTREEV 69 12.14
21046    LUCKY13 LUCKY13 156 23.94
21068    Popular TPCPPLAR 30 31.62
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 9 39.13
21142    NKGAME NKGAME 1 1.09
21614    EXPAR EXPAR 92 21.10
21804    Multiples NUMVN 50 39.19
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 114 28.92
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
30620    Dynamic Median MEDQUERY 47 29.96
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.