Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 591 93.98
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1341 93.51
11780    Sắp xếp VMSORT 1050 91.48
4257    First Number MDIGITS2 2009 82.79
4035    NERED MNERED 248 66.09
4082    BLAST MBLAST 817 58.62
4031    Mass of Molecule MMASS 1051 55.43
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 430 54.75
3969    M&M Game MMMGAME 312 54.13
21733    PKADKP PKADKP 38 53.95
3883    LATGACH3 M3TILE 1117 53.42
3936    Repair City Hall MCITYHAL 788 53.17
1446    A cộng B POST 6165 52.44
3940    Sum of Primes MPRIME1 834 51.93
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 888 46.61
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1021 44.11
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 385 42.53
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 276 41.49
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 652 38.79
9682    Bí hiểm RIDDLE 508 36.46
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2605 36.34
2785    Các thùng nước IOIBIN 2207 35.67
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5050 35.63
4008    Con Voi MCONVOI 276 35.54
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 859 34.49
4203    Double Queue MSE07B 563 32.72
7999    Các băng đảng PBCGANGS 773 32.44
3928    Counting Digits MDIGITS 316 32.34
3973    0 0 Pairs M00PAIR 683 31.84
10201    Số khiêm tốn C11HUM 182 31.80
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1574 28.26
10204    Khuyến mãi C11KM 624 27.66
9129    MAXNUM MAXNUM 572 25.66
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2124 25.08
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1743 24.68
21674    dynamic LCA HBTLCA 329 24.04
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 63 23.95
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3295 23.85
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1658 23.77
9014    Phép chia hết PBCDIV 892 20.56
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 431 17.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 386 12.83
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.