Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6387 52.55
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5220 35.43
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2240 25.33
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3461 23.91
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1643 28.69
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1808 24.90
2785    Các thùng nước IOIBIN 2318 35.99
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2764 36.45
3883    LATGACH3 M3TILE 1161 53.17
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 441 54.62
3928    Counting Digits MDIGITS 325 32.36
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 279 40.92
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 898 46.71
3936    Repair City Hall MCITYHAL 797 52.89
3940    Sum of Primes MPRIME1 845 51.87
3969    M&M Game MMMGAME 322 54.25
3973    0 0 Pairs M00PAIR 688 31.91
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1089 55.86
4035    NERED MNERED 253 65.82
4082    BLAST MBLAST 846 59.08
4203    Double Queue MSE07B 585 33.15
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 408 42.96
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 84 26.02
4257    First Number MDIGITS2 2034 82.82
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 435 13.55
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1062 44.08
7999    Các băng đảng PBCGANGS 815 33.01
9014    Phép chia hết PBCDIV 920 20.68
9129    MAXNUM MAXNUM 580 25.75
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 441 17.86
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 882 34.67
9682    Bí hiểm RIDDLE 513 36.41
10201    Số khiêm tốn C11HUM 184 31.88
10204    Khuyến mãi C11KM 662 27.64
11780    Sắp xếp VMSORT 1075 91.58
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1431 93.51
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 627 94.03
21674    dynamic LCA HBTLCA 352 25.02
21733    PKADKP PKADKP 38 53.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.