Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5322 52.52
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4359 36.51
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1836 24.78
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2855 23.88
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1389 27.94
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1545 24.29
2785    Các thùng nước IOIBIN 1782 34.84
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2088 35.66
3883    LATGACH3 M3TILE 1021 52.65
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 396 54.89
3928    Counting Digits MDIGITS 279 31.41
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 268 41.28
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 849 46.88
3936    Repair City Hall MCITYHAL 759 52.94
3940    Sum of Primes MPRIME1 793 51.72
3969    M&M Game MMMGAME 288 54.11
3973    0 0 Pairs M00PAIR 653 31.64
4008    Con Voi MCONVOI 240 33.99
4031    Mass of Molecule MMASS 932 55.04
4035    NERED MNERED 238 65.77
4082    BLAST MBLAST 742 58.64
4203    Double Queue MSE07B 500 31.37
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 334 42.93
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 38 13.69
4257    First Number MDIGITS2 1890 82.84
4778    MZVRK TPMZVRK 85 30.25
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 323 11.63
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 939 44.55
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 605 38.73
9129    MAXNUM MAXNUM 542 25.44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.