Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5259 52.51
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4309 36.57
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1793 24.62
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2807 23.78
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1376 27.76
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1516 23.51
2785    Các thùng nước IOIBIN 1734 34.70
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2058 35.48
3883    LATGACH3 M3TILE 1010 52.52
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 391 54.69
3928    Counting Digits MDIGITS 277 31.46
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 267 41.30
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 846 46.77
3936    Repair City Hall MCITYHAL 759 52.97
3940    Sum of Primes MPRIME1 787 51.73
3969    M&M Game MMMGAME 281 54.56
3973    0 0 Pairs M00PAIR 652 31.61
4008    Con Voi MCONVOI 234 33.89
4031    Mass of Molecule MMASS 927 54.99
4035    NERED MNERED 226 66.03
4082    BLAST MBLAST 738 58.57
4203    Double Queue MSE07B 488 31.51
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 333 43.50
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 37 13.58
4257    First Number MDIGITS2 1876 82.97
4778    MZVRK TPMZVRK 84 30.23
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 306 11.35
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 933 44.72
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 598 38.63
9129    MAXNUM MAXNUM 542 25.45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.