Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6631 52.59
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5451 35.46
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2349 25.58
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3701 24.26
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1693 28.98
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1897 24.90
2785    Các thùng nước IOIBIN 2482 36.55
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2931 36.72
3883    LATGACH3 M3TILE 1201 53.22
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 450 54.93
3928    Counting Digits MDIGITS 334 32.13
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 282 40.81
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 908 46.89
3936    Repair City Hall MCITYHAL 804 53.04
3940    Sum of Primes MPRIME1 881 52.15
3969    M&M Game MMMGAME 327 54.44
3973    0 0 Pairs M00PAIR 703 32.15
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1130 55.93
4035    NERED MNERED 256 65.21
4082    BLAST MBLAST 886 59.39
4203    Double Queue MSE07B 627 32.55
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 426 43.07
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 101 26.43
4257    First Number MDIGITS2 2060 82.93
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 498 14.29
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1085 44.11
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 695 39.01
9129    MAXNUM MAXNUM 595 25.90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.