Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6914 52.59
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5676 35.68
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2477 25.80
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3844 24.50
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1733 29.00
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1933 24.85
2785    Các thùng nước IOIBIN 2566 36.93
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 3039 36.95
3883    LATGACH3 M3TILE 1219 53.06
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 456 55.14
3928    Counting Digits MDIGITS 358 32.14
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 285 40.82
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 927 46.69
3936    Repair City Hall MCITYHAL 807 52.51
3940    Sum of Primes MPRIME1 896 52.29
3969    M&M Game MMMGAME 334 54.93
3973    0 0 Pairs M00PAIR 710 32.24
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1155 55.64
4035    NERED MNERED 257 65.08
4082    BLAST MBLAST 912 59.39
4203    Double Queue MSE07B 663 32.95
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 436 43.12
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 118 26.56
4257    First Number MDIGITS2 2105 82.96
4778    MZVRK TPMZVRK 91 30.67
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 591 15.19
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1121 43.95
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 700 38.94
9129    MAXNUM MAXNUM 596 25.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.