Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5750 52.55
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4735 35.88
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2009 24.93
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3109 23.64
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1496 28.42
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1669 24.62
2785    Các thùng nước IOIBIN 1981 35.19
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2345 35.53
3883    LATGACH3 M3TILE 1069 52.94
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 412 54.65
3928    Counting Digits MDIGITS 293 31.66
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 272 41.37
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 874 46.68
3936    Repair City Hall MCITYHAL 775 52.86
3940    Sum of Primes MPRIME1 809 51.64
3969    M&M Game MMMGAME 300 54.48
3973    0 0 Pairs M00PAIR 673 31.84
4008    Con Voi MCONVOI 257 35.08
4031    Mass of Molecule MMASS 981 54.87
4035    NERED MNERED 245 66.30
4082    BLAST MBLAST 786 58.89
4203    Double Queue MSE07B 533 32.17
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 374 42.74
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 49 23.07
4257    First Number MDIGITS2 1966 82.81
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 363 12.49
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 992 44.69
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 630 38.95
9129    MAXNUM MAXNUM 561 25.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.