Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6276 52.48
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5140 35.52
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2163 25.16
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3358 23.88
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1605 28.39
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1762 24.71
2785    Các thùng nước IOIBIN 2232 35.72
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2648 36.46
3883    LATGACH3 M3TILE 1131 53.48
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 435 54.93
3928    Counting Digits MDIGITS 321 32.30
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 276 41.49
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 891 46.67
3936    Repair City Hall MCITYHAL 790 53.20
3940    Sum of Primes MPRIME1 837 51.87
3969    M&M Game MMMGAME 319 54.56
3973    0 0 Pairs M00PAIR 686 31.86
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1058 55.48
4035    NERED MNERED 251 65.95
4082    BLAST MBLAST 828 58.87
4203    Double Queue MSE07B 567 32.79
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 400 42.52
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 71 23.12
4257    First Number MDIGITS2 2016 82.83
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 404 13.00
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1035 43.91
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 658 38.58
9129    MAXNUM MAXNUM 575 25.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.