Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5950 52.52
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4896 35.76
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2077 25.08
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3216 23.83
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1544 28.24
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1709 24.76
2785    Các thùng nước IOIBIN 2102 35.58
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2484 35.85
3883    LATGACH3 M3TILE 1098 53.32
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 416 54.48
3928    Counting Digits MDIGITS 305 31.81
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 274 41.41
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 887 46.62
3936    Repair City Hall MCITYHAL 782 53.01
3940    Sum of Primes MPRIME1 821 51.72
3969    M&M Game MMMGAME 306 54.30
3973    0 0 Pairs M00PAIR 681 31.89
4008    Con Voi MCONVOI 269 35.44
4031    Mass of Molecule MMASS 1016 55.00
4035    NERED MNERED 247 66.01
4082    BLAST MBLAST 806 58.59
4203    Double Queue MSE07B 552 32.43
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 376 42.68
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 60 24.11
4257    First Number MDIGITS2 1994 82.84
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 372 12.61
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1010 44.65
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 641 38.97
9129    MAXNUM MAXNUM 566 25.66
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.