Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5315 52.50
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4354 36.54
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1830 24.80
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2853 23.87
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1388 27.93
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1544 24.29
2785    Các thùng nước IOIBIN 1780 34.83
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2086 35.66
3883    LATGACH3 M3TILE 1020 52.65
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 396 54.89
3928    Counting Digits MDIGITS 279 31.41
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 267 41.30
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 849 46.88
3936    Repair City Hall MCITYHAL 759 52.94
3940    Sum of Primes MPRIME1 793 51.72
3969    M&M Game MMMGAME 287 54.03
3973    0 0 Pairs M00PAIR 653 31.64
4008    Con Voi MCONVOI 240 33.99
4031    Mass of Molecule MMASS 930 54.99
4035    NERED MNERED 238 65.77
4082    BLAST MBLAST 742 58.64
4203    Double Queue MSE07B 500 31.37
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 334 43.13
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 38 13.72
4257    First Number MDIGITS2 1890 82.84
4778    MZVRK TPMZVRK 85 30.25
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 322 11.60
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 939 44.55
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 604 38.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.