Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6424 52.55
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5257 35.44
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2252 25.38
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3548 24.09
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1646 28.71
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1812 24.93
2785    Các thùng nước IOIBIN 2328 36.07
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2784 36.51
3883    LATGACH3 M3TILE 1163 53.19
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 442 54.67
3928    Counting Digits MDIGITS 325 32.31
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 279 40.92
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 900 46.72
3936    Repair City Hall MCITYHAL 798 52.91
3940    Sum of Primes MPRIME1 848 51.94
3969    M&M Game MMMGAME 323 54.33
3973    0 0 Pairs M00PAIR 693 31.99
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1092 55.91
4035    NERED MNERED 253 65.82
4082    BLAST MBLAST 850 59.11
4203    Double Queue MSE07B 589 33.22
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 411 42.98
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 85 26.01
4257    First Number MDIGITS2 2040 82.84
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 436 13.55
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1068 44.15
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 677 38.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.