Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5677 52.66
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4675 35.92
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1962 24.82
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3037 23.64
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1451 28.07
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1631 24.44
2785    Các thùng nước IOIBIN 1899 35.13
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2287 35.58
3883    LATGACH3 M3TILE 1056 52.98
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 410 55.12
3928    Counting Digits MDIGITS 291 31.54
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 270 41.27
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 866 46.66
3936    Repair City Hall MCITYHAL 773 52.92
3940    Sum of Primes MPRIME1 806 51.64
3969    M&M Game MMMGAME 298 54.51
3973    0 0 Pairs M00PAIR 671 31.84
4008    Con Voi MCONVOI 255 34.91
4031    Mass of Molecule MMASS 967 54.65
4035    NERED MNERED 245 66.30
4082    BLAST MBLAST 780 59.01
4203    Double Queue MSE07B 524 31.95
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 372 42.62
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 45 15.30
4257    First Number MDIGITS2 1956 82.85
4778    MZVRK TPMZVRK 88 30.41
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 360 12.40
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 981 44.61
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 626 38.97
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.