Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6364 52.51
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5198 35.52
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2225 25.31
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3443 23.90
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1641 28.65
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1799 24.87
2785    Các thùng nước IOIBIN 2308 35.94
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2750 36.48
3883    LATGACH3 M3TILE 1148 53.41
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 441 54.62
3928    Counting Digits MDIGITS 325 32.36
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 277 41.47
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 897 46.69
3936    Repair City Hall MCITYHAL 797 52.89
3940    Sum of Primes MPRIME1 844 51.85
3969    M&M Game MMMGAME 322 54.25
3973    0 0 Pairs M00PAIR 688 31.91
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1086 55.83
4035    NERED MNERED 253 65.82
4082    BLAST MBLAST 841 59.03
4203    Double Queue MSE07B 583 33.10
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 407 42.90
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 84 26.02
4257    First Number MDIGITS2 2030 82.80
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 424 13.47
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1052 44.10
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 673 38.79
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.