Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6874 52.57
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5646 35.62
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2466 25.77
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3832 24.50
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1728 28.98
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1924 24.83
2785    Các thùng nước IOIBIN 2560 36.91
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 3033 36.93
3883    LATGACH3 M3TILE 1218 53.14
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 455 54.99
3928    Counting Digits MDIGITS 358 32.17
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 285 40.82
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 926 46.63
3936    Repair City Hall MCITYHAL 807 52.51
3940    Sum of Primes MPRIME1 894 52.29
3969    M&M Game MMMGAME 333 54.86
3973    0 0 Pairs M00PAIR 710 32.24
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1153 55.71
4035    NERED MNERED 257 65.08
4082    BLAST MBLAST 911 59.37
4203    Double Queue MSE07B 660 32.92
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 434 43.09
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 113 26.55
4257    First Number MDIGITS2 2102 82.93
4778    MZVRK TPMZVRK 91 30.67
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 580 15.07
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1116 43.96
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 698 38.88
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.