Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6102 52.41
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5019 35.69
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2115 25.09
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3278 23.87
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1564 28.30
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1735 24.68
2785    Các thùng nước IOIBIN 2182 35.58
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2583 36.20
3883    LATGACH3 M3TILE 1111 53.40
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 430 54.75
3928    Counting Digits MDIGITS 315 32.33
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 276 41.49
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 888 46.61
3936    Repair City Hall MCITYHAL 785 53.09
3940    Sum of Primes MPRIME1 829 51.89
3969    M&M Game MMMGAME 311 54.32
3973    0 0 Pairs M00PAIR 682 31.82
4008    Con Voi MCONVOI 275 35.47
4031    Mass of Molecule MMASS 1043 55.37
4035    NERED MNERED 247 66.01
4082    BLAST MBLAST 817 58.62
4203    Double Queue MSE07B 559 32.66
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 381 42.66
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 60 23.81
4257    First Number MDIGITS2 2004 82.86
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 385 12.80
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1019 44.35
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 652 38.79
7999    Các băng đảng PBCGANGS 758 32.86
9014    Phép chia hết PBCDIV 890 20.55
9129    MAXNUM MAXNUM 572 25.66
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 430 17.72
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 857 34.50
9682    Bí hiểm RIDDLE 500 36.28
10201    Số khiêm tốn C11HUM 182 32.25
10204    Khuyến mãi C11KM 619 27.77
11780    Sắp xếp VMSORT 1027 91.88
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1329 93.47
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 587 93.94
21674    dynamic LCA HBTLCA 327 24.25
21733    PKADKP PKADKP 38 53.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.