Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6829 52.57
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5616 35.62
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2458 25.78
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3823 24.49
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1722 28.94
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1919 24.84
2785    Các thùng nước IOIBIN 2549 36.87
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 3022 36.89
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1788 24.14
3883    LATGACH3 M3TILE 1216 53.11
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 453 55.07
3928    Counting Digits MDIGITS 354 32.24
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 285 40.82
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 925 46.61
3936    Repair City Hall MCITYHAL 807 52.51
3940    Sum of Primes MPRIME1 893 52.24
3969    M&M Game MMMGAME 333 54.86
3973    0 0 Pairs M00PAIR 709 32.25
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1148 55.71
4035    NERED MNERED 257 65.08
4082    BLAST MBLAST 911 59.37
4203    Double Queue MSE07B 649 32.78
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 434 43.09
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 112 26.32
4257    First Number MDIGITS2 2101 82.93
4778    MZVRK TPMZVRK 91 30.91
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 568 15.02
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1115 43.96
7999    Các băng đảng PBCGANGS 866 33.70
9014    Phép chia hết PBCDIV 1021 21.06
9129    MAXNUM MAXNUM 596 25.85
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 460 17.99
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 971 35.85
9682    Bí hiểm RIDDLE 529 36.60
10201    Số khiêm tốn C11HUM 199 32.88
10204    Khuyến mãi C11KM 718 28.46
11780    Sắp xếp VMSORT 1172 91.17
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1529 93.48
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 750 93.88
21674    dynamic LCA HBTLCA 399 25.36
21733    PKADKP PKADKP 39 54.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.