Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6541 52.62
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5358 35.49
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2310 25.55
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3627 24.19
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1670 28.90
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1844 25.00
2785    Các thùng nước IOIBIN 2383 36.22
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2840 36.59
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1741 23.95
3883    LATGACH3 M3TILE 1187 53.19
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 445 54.82
3928    Counting Digits MDIGITS 330 32.24
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 280 40.94
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 903 46.80
3936    Repair City Hall MCITYHAL 802 53.02
3940    Sum of Primes MPRIME1 869 52.08
3969    M&M Game MMMGAME 325 54.30
3973    0 0 Pairs M00PAIR 698 32.03
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1110 56.08
4035    NERED MNERED 254 65.89
4082    BLAST MBLAST 867 59.41
4203    Double Queue MSE07B 590 33.15
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 422 43.30
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 94 26.54
4257    First Number MDIGITS2 2052 82.91
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 470 14.04
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1072 44.08
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 691 39.10
7999    Các băng đảng PBCGANGS 832 33.34
9014    Phép chia hết PBCDIV 978 21.08
9129    MAXNUM MAXNUM 586 25.78
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 452 17.94
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 923 35.33
9682    Bí hiểm RIDDLE 517 36.57
10201    Số khiêm tốn C11HUM 185 31.96
10204    Khuyến mãi C11KM 676 27.87
11780    Sắp xếp VMSORT 1087 91.60
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1466 93.52
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 662 93.95
21674    dynamic LCA HBTLCA 366 25.36
21733    PKADKP PKADKP 38 53.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.