Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5795 52.57
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4774 35.86
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2030 24.98
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3136 23.70
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1507 28.38
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1679 24.65
2785    Các thùng nước IOIBIN 1999 35.23
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2383 35.64
3883    LATGACH3 M3TILE 1071 52.96
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 412 54.65
3928    Counting Digits MDIGITS 294 31.67
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 272 41.37
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 874 46.68
3936    Repair City Hall MCITYHAL 775 52.86
3940    Sum of Primes MPRIME1 813 51.73
3969    M&M Game MMMGAME 301 54.19
3973    0 0 Pairs M00PAIR 673 31.84
4008    Con Voi MCONVOI 259 35.14
4031    Mass of Molecule MMASS 989 54.78
4035    NERED MNERED 246 66.08
4082    BLAST MBLAST 796 58.33
4203    Double Queue MSE07B 539 32.22
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 374 42.69
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 52 23.19
4257    First Number MDIGITS2 1976 82.79
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 364 12.48
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 997 44.63
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 630 38.95
7999    Các băng đảng PBCGANGS 718 32.25
9014    Phép chia hết PBCDIV 861 20.47
9129    MAXNUM MAXNUM 562 25.60
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 427 17.79
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 843 34.22
9682    Bí hiểm RIDDLE 479 37.01
10201    Số khiêm tốn C11HUM 182 32.41
10204    Khuyến mãi C11KM 587 27.41
11780    Sắp xếp VMSORT 1007 91.80
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1274 93.52
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 539 93.66
21674    dynamic LCA HBTLCA 277 24.31
21733    PKADKP PKADKP 37 54.79
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.