Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6871 52.58
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5645 35.63
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2466 25.77
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3832 24.50
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1728 28.98
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1924 24.83
2785    Các thùng nước IOIBIN 2560 36.91
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 3033 36.93
3883    LATGACH3 M3TILE 1218 53.14
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 454 54.95
3928    Counting Digits MDIGITS 358 32.17
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 285 40.82
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 926 46.63
3936    Repair City Hall MCITYHAL 807 52.51
3940    Sum of Primes MPRIME1 894 52.29
3969    M&M Game MMMGAME 333 54.86
3973    0 0 Pairs M00PAIR 710 32.24
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1153 55.71
4035    NERED MNERED 257 65.08
4082    BLAST MBLAST 911 59.37
4203    Double Queue MSE07B 656 32.83
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 434 43.09
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 113 26.55
4257    First Number MDIGITS2 2102 82.93
4778    MZVRK TPMZVRK 91 30.67
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 580 15.08
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1116 43.96
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 698 38.88
7999    Các băng đảng PBCGANGS 867 33.68
9014    Phép chia hết PBCDIV 1021 21.03
9129    MAXNUM MAXNUM 596 25.82
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 460 17.99
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 972 35.86
9682    Bí hiểm RIDDLE 531 36.67
10201    Số khiêm tốn C11HUM 199 32.88
10204    Khuyến mãi C11KM 719 28.46
11780    Sắp xếp VMSORT 1174 91.18
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1532 93.49
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 766 93.78
21674    dynamic LCA HBTLCA 402 25.42
21733    PKADKP PKADKP 39 54.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.