Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6654 52.54
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5469 35.45
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2366 25.62
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3717 24.28
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1698 29.05
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1903 24.84
2785    Các thùng nước IOIBIN 2489 36.60
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2939 36.75
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1762 24.00
3883    LATGACH3 M3TILE 1203 53.24
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 450 54.93
3928    Counting Digits MDIGITS 344 32.90
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 282 40.81
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 909 46.91
3936    Repair City Hall MCITYHAL 805 53.06
3940    Sum of Primes MPRIME1 883 52.24
3969    M&M Game MMMGAME 327 54.44
3973    0 0 Pairs M00PAIR 704 32.16
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1136 55.78
4035    NERED MNERED 257 65.22
4082    BLAST MBLAST 889 59.45
4203    Double Queue MSE07B 627 32.54
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 428 43.02
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 103 26.42
4257    First Number MDIGITS2 2062 82.95
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 505 14.41
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1088 44.13
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 695 39.01
7999    Các băng đảng PBCGANGS 851 33.46
9014    Phép chia hết PBCDIV 987 21.00
9129    MAXNUM MAXNUM 595 25.87
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 454 17.91
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 936 35.47
9682    Bí hiểm RIDDLE 527 36.63
10201    Số khiêm tốn C11HUM 187 31.93
10204    Khuyến mãi C11KM 696 28.11
11780    Sắp xếp VMSORT 1134 91.31
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1496 93.53
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 701 93.93
21674    dynamic LCA HBTLCA 387 25.18
21733    PKADKP PKADKP 39 54.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.