Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6893 52.59
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5659 35.66
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2472 25.81
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3834 24.50
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1729 28.99
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1924 24.82
2785    Các thùng nước IOIBIN 2562 36.92
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 3036 36.94
3883    LATGACH3 M3TILE 1218 53.14
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 455 54.99
3928    Counting Digits MDIGITS 358 32.17
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 285 40.82
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 926 46.63
3936    Repair City Hall MCITYHAL 807 52.51
3940    Sum of Primes MPRIME1 894 52.29
3969    M&M Game MMMGAME 333 54.86
3973    0 0 Pairs M00PAIR 710 32.24
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1154 55.73
4035    NERED MNERED 257 65.08
4082    BLAST MBLAST 911 59.37
4203    Double Queue MSE07B 661 32.93
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 435 43.09
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 114 26.41
4257    First Number MDIGITS2 2103 82.94
4778    MZVRK TPMZVRK 91 30.67
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 590 15.08
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1117 43.96
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 698 38.88
9014    Phép chia hết PBCDIV 1021 21.03
9129    MAXNUM MAXNUM 596 25.82
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 460 17.98
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 974 35.91
9682    Bí hiểm RIDDLE 531 36.67
10201    Số khiêm tốn C11HUM 199 32.88
10204    Khuyến mãi C11KM 720 28.46
11780    Sắp xếp VMSORT 1179 91.20
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1537 93.47
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 776 93.76
21674    dynamic LCA HBTLCA 402 25.42
21733    PKADKP PKADKP 39 54.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.