Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5748 52.56
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4734 35.88
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2009 24.93
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3108 23.64
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1496 28.42
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1669 24.62
2785    Các thùng nước IOIBIN 1981 35.19
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2345 35.53
3883    LATGACH3 M3TILE 1069 52.94
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 412 54.65
3928    Counting Digits MDIGITS 293 31.66
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 272 41.37
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 874 46.68
3936    Repair City Hall MCITYHAL 775 52.86
3940    Sum of Primes MPRIME1 809 51.64
3969    M&M Game MMMGAME 300 54.48
3973    0 0 Pairs M00PAIR 673 31.84
4008    Con Voi MCONVOI 257 35.08
4031    Mass of Molecule MMASS 981 54.87
4035    NERED MNERED 245 66.30
4082    BLAST MBLAST 786 58.89
4203    Double Queue MSE07B 533 32.21
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 374 42.74
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 49 23.07
4257    First Number MDIGITS2 1966 82.81
4778    MZVRK TPMZVRK 89 30.54
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 363 12.49
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 992 44.69
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 630 38.95
9014    Phép chia hết PBCDIV 854 20.45
9129    MAXNUM MAXNUM 561 25.58
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 427 17.81
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 842 34.21
9682    Bí hiểm RIDDLE 479 37.01
10201    Số khiêm tốn C11HUM 182 32.41
10204    Khuyến mãi C11KM 582 27.42
11780    Sắp xếp VMSORT 994 91.80
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1254 93.50
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 537 93.64
21674    dynamic LCA HBTLCA 277 24.31
21733    PKADKP PKADKP 37 54.79
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.